Įeiti
Publikuoti: 2019-07-04. Atnaujinta: 2019-07-04

Loreta Misevičienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus darbuotojams.
• Vadovaujantis teisės aktais, renka, kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją apie energetikos objektus ir energetikos įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir energetikos objektų statinius.
• Renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos teritorinių skyrių darbo planus ir jų vykdymą.
• Renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos teritorinių skyrių energetikos objektų, įrenginių, vartotojų energetikos įrenginių, energetikos objektų statinių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktuose (klausimynuose) užfiksuotas neatitiktis ir balus.
• Renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos surašytų privalomų vykdyti nurodymų vykdymą.
• Renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos vykdomą veiklą ir jos rezultatus, kuri reikalinga parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos Tarybos dalį.
• Renka, sistemina, kaupia, apdoroja duomenis reikalingus Tarybos einamųjų metų veiklos planui parengti.
• Aptarnauja darbo grupių veiklą.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.
• Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorius bei teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir jų apskaitą, gebėti juos taikyti praktiškai.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
• Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.