Įeiti
Publikuoti: 2022-09-27. Atnaujinta: 2022-09-27

Loreta Misevičienė


Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • ​kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus, Tarybos teritorinių skyrių darbuotojams;
 • vadovaujantis teisės aktais, renka, kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją apie energetikos objektus ir energetikos įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir energetikos objektų statinius;
 • renka, sistemina, kaupia ir apdoroja informaciją apie Tarybos teritorinių skyrių darbuotojų vykdomus administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimus;
 • administruoja ir koordinuoja Tarybos darbuotojų prieigas prie Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valdomos informacinės sistemos ,,Infostatyba“;
 • administruoja ir koordinuoja Tarybos darbuotojų prieigas prie Valstybės įmonės Registrų centras valdomų gyventojų, juridinių asmenų ir nekilnojamo turto registrų;
 • administruoja ir koordinuoja Tarybos darbuotojų prieigas prie Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomo administracinių nusižengimų registro;
 • administruoja ir koordinuoja Techninės priežiūros departamento prieigas prie Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistemos;
 • renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos teritorinių skyrių darbo planus ir jų vykdymą;
 • renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos teritorinių skyrių energetikos objektų, įrenginių, vartotojų energetikos įrenginių, energetikos objektų statinių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktuose (klausimynuose) užfiksuotas neatitiktis ir balus;
 • renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos surašytų privalomų vykdyti nurodymų vykdymą;
 • renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos vykdomą veiklą ir jos rezultatus, kuri reikalinga parengti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos Tarybos dalį;
 • renka, sistemina, kaupia, apdoroja duomenis, reikalingus Tarybos einamųjų metų veiklos planui parengti;
 • aptarnauja darbo grupių veiklą;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • ​turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir jų apskaitą, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.