Įeiti
Publikuota: 2019.03.14. Atnaujinta: 2020.09.11

Loreta Leitienė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Atnaujinti atmintinę viešųjų pirkimų sutartis prižiūrintiems asmenims dėl dažniausiai daromų klaidų prižiūrint viešojo pirkimo sutartis ir surengti vidinius mokymus.

2. Parengti 2019 m. liepos 10 d., Nr. O1E-116 Tarybos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo (ir jo priedus) keitimą.

3. Reguliariai stebimas Tarybos 2020 m. viešųjų pirkimų planas ir siunčiami priminimai pirkimų iniciatoriams dėl pirkimų dokumentacijos pateikimo laiku viešųjų pirkimų skyriui.
 

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
 • Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
 • Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
 • Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Tarybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir kitas ataskaitas, skelbia Viešųjų pirkimų suvestines.
 • Kartu su Teisės departamento bei Finansų skyriaus specialistais rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, sutarčių pakeitimų susitarimų projektus.
 • Vykdo viešojo pirkimo procedūras kaip pirkimų organizatorius.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – teisė (arba) vadyba.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis. 
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.