Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2022-02-10

Loreta Kimutytė


2023 m. metinės veiklos užduotys:​

1 užduotis: Užtikrinti Rizikų vertinimo metodo diegimą.

Vertinimo rodiklis: Pagal sutartį, iki 2023 m. birželio 5 d. VERT įdiegtas Rizikų vertinimo metodas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-05

2 užduotis: Organizuoti VERT svetainės atnaujinimo darbus.

Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. gruodžio 31 d. atnaujinta VERT svetainė.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: VERT vidaus ir išorės komunikacijos strategijos rengimas.

Vertinimo rodiklis: iki 2023 m. rugsėjo 30 d. parengta VERT vidaus ir išorės komunikacijos strategija.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-13

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Koordinuoja Tarybos veiklos strateginio plano rengimą bei kontroliuoja strategijos įgyvendinimą.
 • Organizuoja Tarybos viešuosius ryšius su žiniasklaida ir kitomis institucijomis.
 • Koordinuoja dokumentų valdymo sistemos administratoriaus darbą.
 • Koordinuoja švietimo programų, skirtų vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei stiprinti gebėjimus teisėtiems interesams ginti, rengimą ir programos priemonių įgyvendinimą.
 • Užtikrina Tarybos posėdžių organizavimą Tarybos darbo reglamente numatytais terminais.
 • Užtikrina asignavimus atitinkantį Tarybos biudžeto formavimą bei jo vykdymo kontrolę.
 • Formuoja Tarybos tinklalapio internete strategiją.
 • Organizuoja Tarybos investicijų projektų rengimą, teikia siūlymus dėl Tarybos ilgalaikių investicijų planų.
 • Dalyvauja rengiant įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su leidimų ir licencijų išdavimu, mokėjimo tvarką, teikia siūlymus Tarybai dėl įmokų už atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, išduodant leidimus ir licencijas bei vykdant reguliuojamos veiklos priežiūrą, dydžio.
 • Apibendrina Tarybos skyrių metines ataskaitas tam, kad būtų parengta Tarybos metinė veiklos ataskaita ir pristatyti metiniai darbo rezultatai valstybės institucijoms, visuomenei bei reguliuojamų rinkų dalyviams.
 • Organizuoja Tarybos investicijų projektų rengimą, teikia siūlymus dėl Tarybos ilgalaikių investicijų planų.
 • Koordinuoja Tarybos darbuotojų vykimo į komandiruotes klausimus, atsako už reikalingų dokumentų tvarkymą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – sociologija (arba) politikos mokslai (arba) komunikacija (arba) žurnalistika.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – ryšių su žiniasklaida patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.