Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.03.04

Loreta Kimutytė


2020 m. einamosios užduotys:

  1. Užtikrinti VERT veiklos viešumą ir skaidrumą, informuoti visuomenę apie VERT priimtus sprendimus tikslines medijos kanalų vartotojų grupes.
  2. Organizuoti tikslines vartotojų švietimo kompanijas aktualiais energetikos sektoriaus švietimo klausimais.
  3. Organizuoti VERT 2021-2023 strateginio plano projekto rengimą bei užtikrinti proporcingą numatytoms priemonėms finansavimo paskirstymą.
  4. Koordinuoti  VERT veiklos plano sudarymą bei jo vykdymo kontrolę.
  5. Organizuoti rekomendacijų  dėl pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių taikymo institucijoje įgyvendinimą, bendradarbiaujant su už rekomendacijų teikimą atsakinga institucija.
  6. Parengti VERT viešinimo gerinimo planą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

• Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrintas efektyvus Tarybos strateginis planavimas ir investicijų projektų rengimas, Tarybos darbo organizavimas, visuomenės informavimas.
• Koordinuoja Tarybos veiklos strateginio plano rengimą bei kontroliuoja strategijos įgyvendinimą.
• Organizuoja Tarybos investicijų projektų rengimą, teikia siūlymus dėl Tarybos ilgalaikių investicijų planų.
• Užtikrina asignavimus atitinkantį Tarybos biudžeto formavimą bei jo vykdymo kontrolę.
• Koordinuoja Tarybos veiklos planų sudarymą bei jų vykdymo kontrolę, tam, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiame veiklos plane numatyti tikslai ir uždaviniai.
• Koordinuoja dokumentų valdymo sistemos administratoriaus darbą, siekiant operatyvios informacijos sklaidos Tarybos veikloje.
• Užtikrina Tarybos posėdžių organizavimą Tarybos darbo reglamente numatytais terminais ir sąlygomis, siekiant tinkamai informuoti suinteresuotus dalyvius apie teikiamus Tarybos struktūrinių padalinių sprendimų projektus.
• Organizuoja Tarybos spaudos konferencijas, kartu su kitų skyrių darbuotojais rengia pranešimus spaudai bei oficialią informaciją apie Tarybos veiklą, jos posėdžius, platina šią informaciją, tam, kad visuomenė būtų tinkamai informuota apie Tarybos priimtus sprendimus.
• Seka žiniasklaidoje skelbiamą informaciją, susijusią su Tarybos veikla, prireikus kartu su kitų skyrių darbuotojais rengia atsakymus į pasirodžiusias publikacijas, siekiant laiku atkreipti dėmesį į skelbiamas žinias ir parengti oficialią Tarybos nuomonę.
• Formuoja Tarybos tinklalapio internete strategiją, prireikus atnaujina informaciją, siekiant visuomenei pateikti aktualią ir laisvai prieinamą informaciją.
• Koordinuoja Tarybos pirmininko ir Tarybos narių vykimo į komandiruotes klausimus, atsako už reikalingų dokumentų tvarkymą.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, tam, kad laiku ir tinkami būtų informuoti pareiškėjai.
• Teikia informaciją Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei, kad būtų tinkamai informuoti paklausėjai.
• Dalyvauja rengiant įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su leidimų ir licencijų išdavimu, mokėjimo tvarką, teikia siūlymus Tarybai dėl įmokų už atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, išduodant leidimus ir licencijas bei vykdant reguliuojamos veiklos priežiūrą, dydžio.
• Koordinuoja švietimo programų, skirtų vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei stiprinti gebėjimus teisėtiems interesams ginti, rengimą ir programos priemonių įgyvendinimą, taip pat pagal kompetenciją koordinuoja Tarybos dalyvavimą kitose priemonėse, skirtose ginti vartotojų interesus.
• Rengia Skyriaus metinį veiklos planą bei metinę veiklos ataskaitą ir teikia Tarybos pirmininkui patvirtinti tam, kad Skyriaus darbas vyktų planingai ir būtų įvertintas Skyriaus veiklos efektyvumas.
• Apibendrina Tarybos skyrių metines ataskaitas tam, kad būtų parengta Tarybos metinė veiklos ataskaita ir pristatyti metiniai darbo rezultatai valstybės institucijoms, visuomenei bei reguliuojamų rinkų dalyviams.
Domisi specialiąja literatūra, dalyvauja seminaruose, mokymuose, pasitarimuose, gilina žinias tam, kad kokybiškiau atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
• Atstovauja Tarybai ar Skyriui Tarybos organizuojamuose pasitarimuose ir posėdžiuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją, siekiant tinkamo informacijos pateikimo bei atstovavimo.
• Rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kontroliuoja ir vertina Skyriaus darbuotojams skirtų užduočių atlikimo laiką ir kokybę tam, kad darbas būtų paskirstytas planingai ir skyriaus veikla būtų efektyvi.
Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas tinkamas Tarybos ar Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Administracijos direktoriaus pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Turėti darbo patirties bendravimo su žiniasklaida ir viešųjų ryšių srityje.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.