Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2018.08.31

Lina Milkevičiūtė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Rengia elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų ir kitų elektros energetikos sektoriaus reguliuojamų paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo metodikų projektus ir teikia Komisijai juos tvirtinti, siekiant tobulinti elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą.
• Rengia ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams dėl reguliuojamų kainų (tarifų) nustatymo.
• Rengia viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainų nustatymo metodiką, nagrinėja kainodaros klausimus bei teikia pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo ir administravimo mechanizmų tobulinimo siekiant užtikrinti vartotojams ir gamintojams įstatymų garantuotas teises.
• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę-finansinę ir kitą informaciją ir teikia išvadas.
• Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų formų bei kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Nagrinėja siūlymus elektros energetikos kainodaros ar kitais klausimais, teikia informaciją, išvadas bei pasiūlymus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Administruoja Elektros kainų palyginimo informacinę sistemą, rengiant, tikrinant ir analizuojant šią sistemą sudarančių komponentų sąranką ir būsenos rodiklius pagal Elektros energijos kainų palyginimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose nurodytas funkcijas.
• Atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Dalyvauja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizacinėje veikloje.
• Atsako už pavestų pareigų vykdymą ir paruoštų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities finansų, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ekonominės analizės srityje.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).