Įeiti
Publikuota: 2016.01.05. Atnaujinta: 2020.04.23

Lina Karpavičiūtė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti sprendimų projektus dėl gamtinių dujų įmonių paslaugų kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų, konkrečių kainų ir tarifų buitiniams vartotojams nustatymo.

2. Parengti sprendimo projektus dėl gamtinių dujų įmonių investicijų derinimo.

3. Parengti sprendimo projektą dėl reguliuojamosios veiklos sistemos patikros techninės užduoties tvirtinimo.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:
• Analizuoja gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir reguliavimo apskaitos sistemos patikras, metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Tarybos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos.
Pagal Tarybos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Tarybos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
Vertina Europos Sąjungos institucijų, kitų ES šalių narių reguliavimo institucijų parengtus dokumentus, susijusius su gamtinių dujų kainų nustatymu bei gamtinių dujų sektoriaus reguliavimu.
Vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus, 10 metų perdavimo ir skirstymo tinklo plėtros planus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų bei planų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.
Rengia valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikų ir jų pakeitimo projektus bei teikia Tarybai juos tvirtinti. Tobulina šias metodikas bei kontroliuoja jų taikymą.
Dalyvauja gamtinių dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių taisyklių ir kitų teisės aktų rengime, siekiant tobulinti reguliuojamų kainų skaičiavimo principus, teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų.
Dalyvauja rengiant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties tvirtinimo projektą.
Vykdo ES teisės aktų gamtinių dujų sektoriuje nuostatų įgyvendinimo monitoringą bei bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.
Pagal Tarybos patvirtintą tvarką kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, vykdo reguliuojamos veiklos patikrinimus, atlieka gamtinių dujų rinkų tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl įpareigojimų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatymo.
Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.
Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (ekonomikos ar vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauras).
Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos kainodaros arba ekonominės analizės srityje.
Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.