Įeiti
Publikuoti: 2022-11-03. Atnaujinta: 2022-11-03

Lina Geležiūnė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • ​apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą;
 • atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;
 • rengia ir teikia informaciją, pasiūlymus su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais klausimais;
 • rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimu;
 • rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą;
 • teikia siūlymus dėl Tarybos ilgalaikių investicijų planų, organizuoja ir dalyvauja rengiant Tarybos investicijų projektus;
 • sudaro asignavimus atitinkantį Tarybos biudžetą, vykdo biudžeto kontrolę ir teikia biudžeto koregavimo siūlymus. Dalyvauja rengiant Tarybos programos sąmatos projektą, teikia programos sąmatos koregavimo siūlymus;
 • dalyvauja rengiant įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su leidimų ir licencijų išdavimu, mokėjimo tvarką, teikia siūlymus Tarybai dėl įmokų už atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, išduodant leidimus ir licencijas bei vykdant reguliuojamos veiklos priežiūrą, dydžio;
 • organizuoja, teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant strateginių veiklos planų projektus. Apibendrina strateginio veiklos plano vykdymą pagal numatytus vertinimo kriterijus;
 • organizuoja užsienio valstybių delegacijų, tarptautinių organizacijų bei kitų oficialių asmenų priėmimą bei darbo susitikimus. Sudaro Tarybos svečių priėmimui ar darbo susitikimui reikalingų lėšų sąmatą, organizuoja reprezentacijų prekių bei paslaugų pirkimą ir atsako už jų apskaitą;
 • atlieka kaštų analizę ir skaičiuoja Taryboje pagal naujas teisės aktų funkcijas steigiamų struktūrinių padalinių išlaikymui kaštų poreikį (IT priemonėms, darbo vietų išlaikymui, kvalifikacijos kėlimui, darbo užmokesčiui);
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • ​turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų rengimo taisykles.