Įeiti
Publikuota: 2018.10.15. Atnaujinta:

Laurynas Kenstavičius


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Atlieka Teisės aktų registre skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną ir informuoja Komisijos darbuotojus apie Komisijos veiklai aktualių teisės aktų pasikeitimus.
• Atlieka Komisijos interneto svetainėje skelbiamų teisės aktų nuolatinę stebėseną ir užtikrina, jog būtų skelbiamos aktualios teisės aktų redakcijos.
• Stebi Komisijoje gautų ir Skyriui nukreiptų prašymų, skundų ar kitų dokumentų ir atsakymų į juos rengimą, apie praleistus terminus informuoja Skyriaus vedėją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu ruošia dokumentų kopijas ir kitus dokumentus nagrinėjamoms byloms dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams ir byloms, kuriose Komisija teikia išvadas, siekiant užtikrinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą.
• Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
• Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.
• Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Komisijai priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.