Įeiti
Publikuoti: 2019-07-09. Atnaujinta: 2021-01-21

Laimutė Notrimienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • Tvarko ilgalaikio turto, ūkinio inventoriaus bei atsargų buhalterinę apskaitą, tikrina jų nurašymo teisingumą, veda ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) buhalterinę apskaitą, sudaro apskaitos registrus.
 • Tvarko Tarybos turimų transporto priemonių kuro buhalterinę apskaitą.
 • Suveda į apskaitos registrus gautas sąskaitas faktūras, paruošia jas apmokėjimui.
 • Tvarko ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaitą.
 • Vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę.
 • Teikia apskaitos duomenis Skyriaus vedėjui tam, kad būtų užtikrintas teisingas atskaitomybės sudarymas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį  finansų srityje.
 • Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų įstaigų finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymą.
 • Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Būti gerai susipažinus su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
 • Mokėti naudotis apskaitos programa ,,Stekas", Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS) ir šiomis kompiuterinėmis programomis: ,,MS Word", „MS Excel", ,,MS Outlook", ,,Internet Explorer".