Įeiti
Publikuota: 2019.05.13. Atnaujinta: 2020.05.05

Laima Kasparavičiūtė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti pažymą ir nutarimų projektus dėl elektros energiją gaminančių vartotojų pasinaudojimo elektros tinklais kainos nustatymo 2020 m. (AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dainavos elektra“ ir AB „Lifosa“).

2. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos 2021 m. nustatymo.

3. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl didžiausios kainą gamintojams iš atsinaujinančių išteklių nustatymo.

4. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl atskaitinės kainos gamintojams iš atsinaujinančių išteklių nustatymo.

5. Viešai skelbti ir organizuoti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraštyje, patvirtintame Vyriausybės 2019-10-09 nutarimu Nr. 1044, Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229, nustatyta tvarka ir terminais.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Rengia elektros energetikos sektoriuje reguliuojamų kainų ar pajamų viršutinių ribų ir reguliuojamų kainų nustatymo metodikų projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti.

• Nustato reguliuojamas kainų ar pajamų viršutines ribas, reguliuojamas kainas (tarifus) ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.

• Nustato atsinaujinančių energetikos išteklių sektorių reguliuojamas kainas (tarifus) ir teikia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.

• Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę.

• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę finansinę ir kitą informaciją bei teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų.

• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.

• Prireikus dalyvauja patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

• Rengia metines ataskaitas apie elektros sektoriaus veiklą ir Skyriaus darbą, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.

• Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.

• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.

• Atsako už pavestų pareigų vykdymą ir paruoštų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.

• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ūkio subjektų priežiūros srityje ir (arba) viešojo administravimo srityje.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).