Įeiti
Publikuota: 2019.05.13. Atnaujinta: 2020.09.14

Laima Kasparavičiūtė


2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti pažymą ir nutarimų projektus dėl elektros energiją gaminančių vartotojų pasinaudojimo elektros tinklais kainos nustatymo 2020 m. (AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Dainavos elektra“ ir AB „Lifosa“).

2. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos 2021 m. nustatymo.

3. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl didžiausios kainą gamintojams iš atsinaujinančių išteklių nustatymo.

4. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl atskaitinės kainos gamintojams iš atsinaujinančių išteklių nustatymo.

5. Viešai skelbti ir organizuoti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraštyje, patvirtintame Vyriausybės 2019-10-09 nutarimu Nr. 1044, Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229, nustatyta tvarka ir terminais.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

 • Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 • Atsako už pavestų pareigų vykdymą ir paruoštų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.

 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.

 • Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.

 • Prireikus dalyvauja patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) finansai (arba) vadyba.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – kontrolės srities  patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B1.