Įeiti
Publikuoti: 2019-06-28. Atnaujinta: 2020-09-23

Koordinavimo ir analizės skyrius


 • Metodiškai vadovauja Tarybos teritorinių skyrių specialistams, rengiant išvadas dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo; rengia sprendimus dėl šių atestatų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo; tvarko energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo atestatų registrą (VEIIS); suveda informaciją į licencijų informacinę sistemą LIS.

 • Koordinuoja Tarybos teritorinių skyrių veiklą.

 • Teikia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo; tikrina naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.

 • Nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą.

 • Kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų energijos kokybės reikalavimų.

 • Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.

 • Konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdama komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų.

 • Organizuoja energetikos įmonių vadovų ar jų įgaliotų asmenų, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos objektų, įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklai, energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių inžinerinių ir darbininkų kategorijų energetikos darbuotojų išskyrus energijos vartojimo auditą atliekančių specialistų, atestavimą.

 • Derina energetikos darbuotojų mokymo programas.

 • Konsultuoja Tarybos skyrių specialistus dėl ne teismo tvarka nagrinėjamų vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat dėl nagrinėjamų skundų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

 • Teikia išvadas dėl parengtos pavojingojo objekto saugos ataskaitos, tikrina, ar pavojingieji objektai saugiai naudojami, pagal avarijos pobūdį dalyvauja pavojingajame objekte įvykusios avarijos tyrimo komisijos darbe, tiria energetikos objektų, energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su energijos vartojimu.

 • Organizuoja valstybės ir rezervinių energijos išteklių atsargų patikrinimus bei rengia ataskaitas ir teikia jas Energetikos ministerijai.

 • Atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę.

 • Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.

 • Organizuoja ir kontroliuoja pastatų energetinių sistemų energinio efektyvumo didinimo procesus.

 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcija Skyriaus kompetencijos klausimais.

 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus, taip pat dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole.

 • Teikia pastabas suinteresuotoms valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei technine sauga.

 • Dalyvauja energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais darbe, pagal Inspekcijos kompetenciją kontroliuoja jų įgyvendinimą

 • Bendradarbiauja su kitų valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, susijusiomis su valstybine energetikos kontrole.

 • Teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją (apžvalgą) Energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms apie Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklę.

 • Rengia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos strateginio veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos Tarybos dalį, užtikrina duomenų apie Tarybos vykdomą veiklą ir jos rezultatus teikimą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

 • Rengia Tarybos einamųjų metų veiklos planą.

 • Metodiškai vadovauja Tarybos teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę.

 • Rengia Tarybos teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą; analizuoja Tarybos teritorinių skyrių apibendrintą energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų medžiagą.

 • Atlieka Tarybos teritorinių skyrių veiklos patikrinimus.

 • Tarybos pirmininko pavedimu atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas, nenumatytas šiuose nuostatuose.