Įeiti
Publikuoti: 2021-06-03. Atnaujinta: 2021-06-03

Justina Jarašienė


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Padeda įvertinti ūkio subjektų pateiktus prašymus leidimams veiklai elektros energetikos sektoriuje (gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją, eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės) gauti, tikrina ūkio subjektų pateiktus dokumentus dėl leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, keitimo, tikslinimo.

 • Rengia Tarybos posėdžiams pažymas bei nutarimų projektus dėl leidimų elektros energetikos sektoriuje išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, keitimo, tikslinimo.

 • Rengia ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie leidimus ir licencijas, įveda reikiamus duomenis į leidimų informacinę sistemą (LIS).

 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją, konsultuoja ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais.

 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


 Darbuotojas,  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;
 • Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • Būti gerai susipažinus su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
 • Mokėti naudotis kompiuterinėmis programomis: ,,MS Word", „MS Excel", ,,MS Outlook", ,,Internet Explorer".