Įeiti
Publikuota: 2014.06.30. Atnaujinta: 2020.02.27

Justas Žėba


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Administruoja Aktyvaus katalogo sistemą, užtikrina jos teisingą, tikslų ir integruotą veikimą, vykdo šios sistemos techninę priežiūrą ir saugią eksploataciją.
 • Administruoja Tarybos vietinį kompiuterių tinklo aktyviąją įrangą, planuoja jos poreikius, projektuoja ir diegia technines ir programines šios įrangos priemones.
 • Vykdo tarnybinių stočių, elektroninio pašto, interneto ir intraneto svetainių, duomenų surinkimo ir analizės (DSAIS) sistemos, elektros kainų palyginimo informacinės sistemos priežiūrą, administravimą, saugią eksploataciją ir užtikrina duomenų saugą.
 • Pagal kompetenciją diegia administruojamose sistemose sisteminę programinę įrangą (operacines sistemas, tvarkykles ir jų atnaujinimus), atlieka įdiegtos programinės įrangos testavimus, vystymo darbų planavimą, formų atnaujinimą ir užtikrina jų optimalų veikimą pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Atlieka DSAIS ataskaitų šablonų ir juos sudarančių formų šablonų sukūrimą/atnaujinimą.
 • Vykdo Tarybos resursų stebėseną ir poreikio analizę, užtikrina savalaikį resursų užsakymą atsižvelgiant į Tarybos poreikius.
 • Užtikrina prižiūrimų sistemų rezervinių duomenų bei programų būtinos apimties ir periodiškumo kopijų darymą ir atstatymo darbus.
 • Registruoja, konsultuoja ir administruoja prižiūrimų sistemų tarnybinių stočių naudotojus, suteikdamas reikiamas priėjimo prie tarnybinių stočių resursų teises, laiku atlieka naudotojų priėjimo prie tarnybinių stočių ir jų resursų teisių apribojimą.
 • Užtikrina teritorinių padalinių darbuotojams galimybę naudotis įvairiomis informacinių technologijų infrastruktūros techninėmis ir programinėmis priemonėmis. teikia pagalbą naudotojams informacinių technologijų srityje.
 • Planuoja kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų poreikį ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų įsigijimo.
 • Identifikuoja ir sprendžia Tarybos IT sistemų problemas.
 • Vykdo kompiuterių antivirusinę profilaktiką, taiko prižiūrimiems informaciniams resursams saugos prevencines priemones.
 • Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl administruojamų tarnybinių stočių techninių resursų ir sisteminių programinių sprendimų optimizavimo ir programinės įrangos licencijavimo.
 • Rengia pasiūlymus IT sistemų tobulinimui pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia juos Skyriaus vedėjui.
 • Konsultuoja Tarybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus kompiuterinės įrangos bei sisteminės programinės įrangos priežiūros ir panaudojimo klausimais, teikia metodinę medžiagą prižiūrimų sistemų administravimo klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją.
 • Nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtą žalingą veiklą tinkluose ir imasi būtinų priemonių žalingos veiklos sustabdymui ir šią veiklą vykdančio asmens/įrenginio identifikavimui.
 • Atlieka organizacinės, mobilios ir kitos IT infrastruktūrą sudarančios eksploatacinės įrangos administravimą.
 • Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku bei dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
 • Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
 • Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia išvadas dėl norminių teisės aktų projektų, atsiųstų derinimui su Taryba pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Inicijuoja programinės ir kompiuterinės įrangos viešuosius pirkimus, dalyvauja rengiant techninių specifikacijų projektus bei pagal kompetenciją dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus.
 • Pagal kompetenciją užtikrina Tarybos informacijos saugos politikos įgyvendinimą, rūpinasi, kad ši sauga atitiktų Bendruosius elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimus.
 • Nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje Tarybos pirmininkui, Administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų įsigijimo ir eksploatavimo tvarką bei apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą, bei mokėti juos taikyti praktikoje.
 • Žinoti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką, vietinių kompiuterinių tinklų funkcionavimo principus, technologija.
 • Išmanyti elektroninės informacijos saugos principus ir būti susipažinęs su bendraisiais elektroninės saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.
 • Turėti kompiuterinių tinklų kūrimo ir administravimo žinių pagrindus.
 • Turėti patirties dirbant su duomenų perdavimo įranga, kompiuterine technika, operacinėmis sistemomis bei kompiuterinių tinklų valdymo technologijomis.
 • Turėti programavimo pagrindus.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles.