Įeiti
Publikuota: 2014.06.30. Atnaujinta: 2014.06.30

Justas Žėba


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Administruoja Aktyvaus katalogo sistemą, užtikrina jos teisingą, tikslų ir integruotą veikimą, vykdo šios sistemos techninę priežiūrą ir saugią eksploataciją.
• Administruoja Komisijos vietinį kompiuterių tinklo aktyviąją įrangą, planuoja jos poreikius, projektuoja ir diegia technines ir programines šios įrangos priemones.
• Vykdo tarnybinių stočių, elektroninio pašto, interneto ir intraneto svetainės, duomenų surinkimo ir analizės (DSAIS) sistemos, priežiūrą, administravimą, saugią eksploataciją ir užtikrina duomenų saugą.
• Diegia administruojamose sistemose sisteminę programinę įrangą (operacines sistemas, tvarkykles ir jų atnaujinimus), atlieka įdiegtos įrangos testavimus ir užtikrina jos optimalų veikimą pagal šios pareigybės kompetenciją.
• Užtikrina prižiūrimų sistemų rezervinių duomenų bei programų būtinos apimties ir periodiškumo kopijų darymą ir atstatymo darbus.
• Registruoja ir administruoja prižiūrimų sistemų tarnybinių stočių naudotojus, suteikdamas reikiamas priėjimo prie tarnybinių stočių resursų teises, laiku atlieka naudotojų priėjimo prie tarnybinių stočių ir jų resursų teisių apribojimą.
• Keičia prižiūrimų sistemų, tarnybinių stočių naudotojų, turinčių administratoriaus teises, slaptažodžius.
• Vykdo kompiuterių antivirusinę profilaktiką, taiko prižiūrimiems informaciniams resursams saugos prevencines priemones.
• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl administruojamų tarnybinių stočių techninių resursų ir sisteminių programinių sprendimų optimizavimo ir programinės įrangos licencijavimo.
• Rengia pasiūlymus IT sistemų tobulinimui pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia juos Skyriaus vedėjui.
• Konsultuoja Komisijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus kompiuterinės įrangos bei sisteminės programinės įrangos priežiūros ir panaudojimo klausimais, teikia metodinę medžiagą prižiūrimų sistemų administravimo klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją.
• Nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtą žalingą veiklą tinkluose ir imasi būtinų priemonių žalingos veiklos sustabdymui ir šią veiklą vykdančio asmens/įrenginio identifikavimui.
• Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku bei dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
• Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
• Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia išvadas dėl norminių teisės aktų projektų, atsiųstų derinimui su Komisija pagal Skyriaus kompetenciją.
• Vykdo viešuosius pirkimus arba rengia techninę specifikaciją informacinių technologijų įsigijimui.
• Nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui.
• Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, Komisijos pirmininkui, Administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui pavedus.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį išsilavinimą arba būti paskutinių kursų studentas.
• Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų įsigijimo ir eksploatavimo tvarką bei apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą, bei mokėti juos taikyti praktikoje.
• Žinoti informacinių sistemų kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką, vietinių kompiuterinių tinklų funkcionavimo principus, technologijas.
• Išmanyti elektroninės informacijos saugos principus ir būti susipažinęs su bendraisiais elektroninės saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.
• Turėti kompiuterinių tinklų kūrimo ir administravimo žinių pagrindus.
• Turėti patirties dirbant su duomenų perdavimo įranga, kompiuterine technika, operacinėmis sistemomis bei kompiuterinių tinklų valdymo technologijomis.
• Turėti programavimo pagrindus.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles.