Įeiti
Publikuota: 2017.05.10. Atnaujinta: 2020.04.23

JUSTAS VALAITIS


2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti sprendimų projektus dėl gamtinių dujų įmonių paslaugų kainų viršutinių ribų, konkrečių kainų ir tarifų buitiniams vartotojams nustatymo.
 
2. Vertinti gamtinių dujų įmonių pateiktus investicijų projektus ir teikti pasiūlymus dėl investicijų projekto vertinimo.
 
3. Parengti Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo pakeitimo projektą.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Pagal Tarybos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Tarybos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.

• Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.

• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.

• Nagrinėja centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių pateiktus kainų projektus ir jų pagrindimą, tikrina, ar kainos suskaičiuotos pagal Tarybos patvirtintą metodiką. Rengia pažymas bei sprendimų projektus Tarybos posėdžiams dėl jų nustatymo.

• Vykdo ES teisės aktų gamtinių dujų sektoriuje nuostatų įgyvendinimo ir pagal juos privalomos viešai skelbti informacijos monitoringą.

• Vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.

• Vertina teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklius, teikia siūlymus dėl minimalių kokybės lygių patvirtinimo.

• Rengia dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimo į gamtinių dujų sistemą kainų nustatymo metodiką ir teikia Tarybai tvirtinti.

• Nustato dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimo į gamtinių dujų sistemą kainas ir teikia Tarybai tvirtinti.

• Vykdo reguliuojamos veiklos patikrinimus.

• Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Tarybai projektus.

• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.

• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.

• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

• Turėti darbo patirties energetikos kainodaros srityje.

• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.

• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.