Įeiti
Publikuoti: 2015-10-26. Atnaujinta: 2020-02-24

Jurgita Ramanavičienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja Tarybos pirmininko darbą: planuoja ir sudaro darbotvarkes, derina interesantų priėmimo pas Tarybos pirmininką laiką, koordinuoja rengiamų pasitarimų laiką, informuoja apie darbo klausimais gautą informaciją.
 • Analizuoja ir sistemina Tarybos pirmininko gaunamus raštus, užtikrina sklandžią informacijos ir dokumentų apyvartą tarp Tarybos pirmininko ir Tarybos struktūrinių padalinių, nustatyta tvarka teikia Tarybos pirmininkui pasirašyti parengtus dokumentų originalus ir pasirašytuosius grąžina Tarybos raštinės darbuotojui, administruojančiam dokumentų valdymo programą.
 • Seka ir analizuoja Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų veiklą, susijusią su Tarybos funkcijomis, tam, kad būtų laiku reaguojama į įvykius ir pareikšta Tarybos pozicija.
 • Organizuoja (užsako kelionės bilietus, apgyvendinimą užsienyje, kelionių draudimą, vizas) Tarybos darbuotojų tarnybines komandiruotes, siekiant užtikrinti subalansuotą lėšų bei Tarybos darbuotojų darbo laiko naudojimą.
 • Rengia Tarybos pirmininko įsakymus dėl tarnybinių komandiruočių.
 • Surenka informaciją iš Tarybos struktūrinių padalinių vadovų ir sudaro ketvirčio Tarybos posėdžių grafiką bei kontroliuoja, kad Tarybos struktūriniai padaliniai pagal grafiką teiktų Tarybos posėdžiui svarstomus klausimus, siekiant užtikrinti Tarybos strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą.
 • Kontroliuoja, kad Tarybos darbuotojai laiku pateiktų visą reikalingą medžiagą Tarybos organizuojamiems posėdžiams, tikrina ar darbuotojų pateikti dokumentai tinkamai vizuoti, siekiant užtikrinti, kad rinkos dalyviai ir visuomenė gautų informaciją ir posėdžio medžiagą Tarybos Darbo reglamento nustatyta tvarka.
 • Rengia Tarybos posėdžio darbotvarkę ir kartu su svarstomų klausimų medžiaga pateikia Tarybos pirmininkui pasirašyti; išsiunčia kvietimus į Tarybos posėdį dalyviams pagal klausimo rengėjų sudarytą sąrašą.
 • Dalyvauja vykdant Tarybos posėdžius: registruoja dalyvius, protokoluoja posėdį ir daro jo garso įrašą (prireikus – stenografuoja), rengia protokolo išrašus, išsiunčia juos suinteresuotiems asmenims bei išdalina atitinkamiems skyriams.
 • Prireikus organizuoja Tarybos viešuosius svarstymus Tarybos Darbo reglamento nustatyta tvarka.
 • Registruoja nutarimus, pateikia užregistruoto nutarimo kopiją Tarybos darbuotojui – klausimo rengėjui; organizuoja Tarybos nutarimų ir kitos reikiamos informacijos skelbimą Teisės aktų registre (TAR).
 • Organizuoja reprezentacijų prekių (geriamojo vandens ir kitų maisto produktų) pirkimą ir atsako už jų apskaitą.
 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, kad laiku ir tinkamai būtų informuoti pareiškėjai.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Turėti darbo patirties dokumentų valdymo ir archyvavimo srityse.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, asmenų aptarnavimo tvarką.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.