Įeiti
Publikuota: 2015.10.26. Atnaujinta: 2019.02.04

Jurgita Ramanavičienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus Komisijos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS), susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, gautais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, kad būtų užtikrinta efektyvi Komisijos veikla.
• Administruoja DVS, telefonu, žodžiu, tiesiogiai konsultuoja Komisijos darbuotojus dėl iškilusių problemų, ieško sprendimų persijungęs prie atitinkamo darbuotojo paskyros ir t. t.
• Atlieka DVS veiksmų auditą, rengia ataskaitas, registruoja DVS problemas.
• Rengia ir teikia informaciją apie išsiųstus ir gautus dokumentus, siekiant Komisijos vidaus administravimo efektyvumo.
• Užtikrina Komisijos siunčiamų dokumentų siuntų formavimą, jų pristatymą adresatams ar dokumentų išsiuntimą paštu, per kurjerines tarnybas, telegrama, faksu, elektroniniu paštu, išsiuntimo rejestrų pildymą, siekiant savalaikio interesantų informavimo.
• Tikrina ir atnaujina per informacinę sistemą „E.sąskaita“ pateiktus duomenis.
• Tikrina siunčiamų dokumentų nuorašų atitikimą originalams ir teisės aktų nustatyta tvarka juos tvirtina, kad būtų užtikrintas oficialus Komisijos bendravimas.
• Priima Komisijos gautas dokumentų siuntas iš pašto ryšių skyriaus, kurjerių, faksu gautus dokumentus, juos nuskaito (skenuoja) ir registruoja Komisijos informacinėje sistemoje, siekiant operatyvios ir sistemingos Komisijos veiklos.
• Teikia informaciją interesantams Komisijos veiklos klausimais, prireikus nukreipia atitinkamos srities specialistams, siekiant užtikrinti efektyvų interesantų aptarnavimą, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmenų aptarnavimas.
• Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl savo veiklos, informacinės sistemos tobulinimo, naujų technologijų taikymo, priemonių įsigijimo, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus,kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
• Turėti darbo energetikos srityje patirties.
• Turėti darbo patirties dokumentų valdymo ir archyvavimo srityse.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, asmenų aptarnavimo tvarką, vartotojų teisių apsaugą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.