Įeiti
Publikuoti: 2021-06-21. Atnaujinta: 2021-06-21

Jurgita Grigonienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • Tikrina energetikos objektų, šilumos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, šilumos energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei ruošia nurodymų projektus pašalinti pastebėtus trūkumus ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui.

 • Atlieka administracinio nusižengimo tyrimo medžiagos analizę, surašo administracinio nusižengimo protokolo projektą ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui.

 • Atlieka norminiuose teisės aktuose nustatytų šilumos energijos kokybės reikalavimų analizę ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui.

 • Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus ir teikia išvadą Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui.

 • Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos (šilumos) įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos įrenginių tinkamumą naudoti.

 • Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.

 • Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas užduotis.

 • Dalyvauja tiriant energetikos objektų, šilumos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.

 • Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su šilumos energijos vartojimu.

 • Dalyvauja tikrinant energijos išteklių rezervines atsargas bei naftos produktų ir naftos valstybės atsargas.

 • Dalyvauja ne teismo tvarka nagrinėjant vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėjant skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

 • Tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo atestatą, pasiruošimą atlikti šilumos įrenginių eksploatavimo darbus, rengia nustatytos formos išvadų projektus ir teikia Skyriaus vedėjui ar kuruojančiam Skyriaus valstybės tarnautojui.

 • Tikrina, kaip laikomasi energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymų projektus sustabdyti ar panaikinti atestatų galiojimą ūkio subjektams, atliekantiems energetikos objektų, šilumos įrenginių bandymo, matavimų, paleidimo ir derinimo, remonto, technologinio valdymo ir kitus eksploatavimo darbus.

 • Dalyvauja tikrinant elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą.

 • Pagal Tarybos kompetenciją dalyvauja tikrinant norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi, įrengiant (statant) ir rekonstruojant šilumos energetikos objektus ir įrenginius bei įvertinant, ar jie atitinka projektą.

 • Tikrina šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę nepramoninės paskirties pastatuose.

 • Analizuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.

 • Periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus.

 • Padeda Skyriaus vedėjui rengti šilumos sektoriaus metinius planus ir jų ataskaitas bei Skyriaus ataskaitas.

 • Planuoja savo darbą pagal gautas užduotis ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Tarybos nuostatams.

 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą.

 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

 • Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.

 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 • Žinoti efektyvius šilumos energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas.

 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 • Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.

 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.