Įeiti
Publikuota: 2020.06.16. Atnaujinta: 2020.06.16

Jūratė Barzdaitienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Rengia Tarybos metinius viešųjų pirkimų planus bei jų pakeitimus.
 • Skelbia Viešųjų pirkimų suvestines.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Tarybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir kitas ataskaitas.
 • Rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas) bei kartu su Teisės departamento specialistais rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus.
 • Rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus.
 • Rengia Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus.
 • Atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai.
 • Rengia Tarybos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
 • Vykdo viešojo pirkimo procedūras kaip pirkimų organizatorius.
 • Teikia konsultacijas Tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais.
 • Skelbia viešųjų pirkimų informaciją Tarybos interneto svetainėje.
 • Dalyvauja Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje.
 • Kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
 • Administruoja Viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą.
 • Rengia viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimų susitarimus.
 • Koordinuoja viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimų organizatorių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimą prieš pradedant vykdyti viešųjų pirkimų procedūras.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį vadybos krypties arba teisės krypties išsilavinimą.
 • Turėti ne mažiau nei 3 metų darbo patirties viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje bei darbo patirties sudarant metinius viešųjų pirkimų planus ir rengiant jų pakeitimus.
 • Turėti darbo patirties energetikos srityje.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus.
 • Mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.