Įeiti
Publikuota: 2017.01.02. Atnaujinta: 2019.02.06

Jonas Makauskas


• Kuruoja teisėkūros ir teisės taikymo, gamtinių dujų sektoriaus klausimus bei skundų ir ginčų, kilusių gamtinių dujų sektoriuje, nagrinėjimą.
Formuoja kuruojamų sričių strateginius veiklos planus, dalyvauja svarstant kuruojamų sektorių teisės aktų projektus.
Teikia siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir iškilusių kuruojamų sričių problemų sprendimo.
Dalyvauja svarstant ir priimant sprendimus Komisijos kompetencijai priklausančiais klausimais.
• Teikia kuruojamais klausimais parengtą medžiagą ir sprendimų projektus Komisijos posėdžiams.
Susipažįsta su kuruojamų sričių raštais, kuriuos gauna Komisija, teikia savo pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui ir darbuotojui dėl parengto atsakymo.
Prireikus dalyvauja pokalbiuose ir susitikimuose su žiniasklaidos atstovais, informuoja visuomenę apie aktualius pasikeitimus jo kuruojamose srityse.
Stebi, analizuoja ir vertina su jo kuruojamomis sritimis susijusius pokyčius Lietuvoje ir užsienyje bei teikia informaciją apie pasikeitimus Komisijos pirmininkui ir kitiems Komisijos nariams.
Dalyvauja susitikimuose, darbo grupėse, seminaruose ir konferencijose, kuriose nagrinėjami su Komisijos kompetencija susiję klausimai.
Prižiūri, kad Komisijos metinėje ataskaitoje būtų atspindėti esminiai įvykiai, susiję su jo kuruojamomis sritimis.
Dalyvauja Komisijos pirmininko rengiamuose Komisijos skyrių vedėjų pasitarimuose.
Gali vadovauti Komisijos pirmininko sudarytoms darbo grupėms teisės aktų projektams rengti ar kitiems aktualiems klausimams spręsti.
Komisijos pirmininkui nesant, atlieka jo funkcijas; prireikus pavaduoja kitus Komisijos narius.