Įeiti
Publikuota: 2017.01.02. Atnaujinta: 2020.12.01

Jonas Makauskas


  • Kuruoja teisėkūros ir teisės taikymo, gamtinių dujų sektoriaus klausimus bei skundų ir ginčų, kilusių gamtinių dujų sektoriuje, nagrinėjimą.

  • Kuruoja teisėkūros ir teisės taikymo, gamtinių dujų sektoriaus klausimus, įskaitant didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumo ir skaidrumo priežiūros klausimus pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (išskyrus klausimus, susijusius su gamtinių dujų bendros rinkos kūrimu, kitų Europos Sąjungos teisės aktų taikymu ir įgyvendinimu), visus klausimus, susijusius su administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimu, visus su Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 30 punkte įtvirtinta funkcija susijusius veiksmus,  suskystintų naftos dujų ir nefasuotų naftos produktų sektorių klausimus, taip pat klausimus, susijusius su dujų ir naftos sektoriuose atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, šilumos sektoriuje atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo ir sankcijų skyrimo klausimus, šilumos paskirstymo metodų ir su jų taikymu susijusius skundų ir ginčų nagrinėjimo klausimus bei skundų ir ginčų, kilusių gamtinių dujų sektoriuje, taip pat skundų ir ginčų dėl šilumos ir karšto vandens kainų ir investicijų projektų, nagrinėjimą.

  •  Teikia siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir iškilusių kuruojamų sričių problemų sprendimo.

  • Dalyvauja svarstant ir priimant sprendimus Tarybos kompetencijai priklausančiais klausimais.

  • Teikia kuruojamais klausimais parengtą medžiagą ir sprendimų projektus Tarybos posėdžiams.

  • Susipažįsta su kuruojamų sričių raštais, kuriuos gauna Taryba, teikia savo pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui ir darbuotojui dėl parengto atsakymo.

  • Prireikus dalyvauja pokalbiuose ir susitikimuose su žiniasklaidos atstovais, informuoja visuomenę apie aktualius pasikeitimus jo kuruojamose srityse.

  • Stebi, analizuoja ir vertina su jo kuruojamomis sritimis susijusius pokyčius Lietuvoje ir užsienyje bei teikia informaciją apie pasikeitimus Tarybos pirmininkui ir kitiems Tarybos nariams.

  • Dalyvauja susitikimuose, darbo grupėse, seminaruose ir konferencijose, kuriose nagrinėjami su Tarybos kompetencija susiję klausimai.

  • Prižiūri, kad Tarybos metinėje ataskaitoje būtų atspindėti esminiai įvykiai, susiję su jo kuruojamomis sritimis.

• Dalyvauja Tarybos pirmininko rengiamuose Tarybos skyrių vedėjų pasitarimuose.

• Gali vadovauti Tarybos pirmininko sudarytoms darbo grupėms teisės aktų projektams rengti ar kitiems aktualiems klausimams spręsti.

• Tarybos pirmininkui nesant, atlieka jo funkcijas; prireikus pavaduoja kitus Tarybos narius.