Įeiti
Publikuoti: 2017-01-02. Atnaujinta: 2021-07-20

Jonas Makauskas


  •  kuruoja teisėkūros ir teisės taikymo klausimus, gamtinių dujų kainų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su gamtinių dujų sektoriaus įmonių pateiktais investicijų projektais, 

  • kuruoja klausimus, susijusius su leidimų ir licencijų išdavimu gamtinių dujų sektoriuje, ir kitus šio sektoriaus klausimus (išskyrus tarptautinius klausimus gamtinių dujų sektoriuje, susijusius su bendros rinkos kūrimu, Europos Sąjungos teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo klausimais, didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumo ir skaidrumo priežiūros klausimus pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo), 

  • kuruoja visus klausimus, susijusius su administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimu, 

  • vykdo visus su Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 30 punkte įtvirtinta funkcija susijusius veiksmus, suskystintų naftos dujų ir nefasuotų naftos produktų sektorių klausimus, klausimus, susijusius su leidimų išdavimu suskystintų naftos dujų ir nefasuotų naftos produktų sektoriuje, ir kitus šio sektoriaus klausimus,

  • kuruoja klausimus, susijusius su energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimu, jų keitimu, atestatų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, atestatų galiojimo panaikinimu, 

  • vykdo visus su Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 21 punkte įtvirtinta funkcija susijusius veiksmus, kai Tarybos pirmininkas dėl objektyvių priežasčių negali vykdyti šios funkcijos, taip pat klausimus, susijusius su dujų ir naftos sektoriuose atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo ir sankcijų skyrimo klausimus bei skundų ir ginčų, kilusių gamtinių dujų sektoriuje, nagrinėjimo klausimus.