Įeiti
Publikuoti: 2020-07-24. Atnaujinta: 2020-07-24

Jolanta Pavlovskienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Rengia Tarybos metinius viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus.
 • Skelbia Viešųjų pirkimų suvestines.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Tarybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir kitas ataskaitas.
 • Rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas).
 • Rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus.
 • Rengia Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus.
 • Atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai.
 • Rengia Tarybos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
 • Vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimų organizatorius.
 • Teikia konsultacijas Tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais.
 • Skelbia viešųjų pirkimų informaciją Tarybos interneto svetainėje.
 • Dalyvauja Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje.
 • Kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
 • Administruoja Viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą.
 • Rengia viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimų susitarimus.
 • Koordinuoja viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimų organizatorių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimą prieš pradedant vykdyti viešųjų pirkimų procedūras.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 • Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
 • Mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti gerus bendradarbiavimo įgūdžius.