Įeiti
Publikuoti: 2021-08-25. Atnaujinta: 2023-03-03

Irma Zdanienė


2023 m. metinės veiklos užduotys: 

1 užduotis: Koordinuoti ES teisės aktų projektų ir kitų darbinių dokumentų, gaunamų per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS), stebėseną, efektyvų paskirstymą kitiems struktūriniams padaliniams, savalaikį kitų institucijų parengtų Lietuvos pozicijų per LINESIS derinimą, aktyvų su kitais Tarybos struktūriniais padaliniais ir vadovybe suderintų pasiūlymų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų teikimą.

Vertinimo rodiklis: Tarybos gaunamų per LINESIS ES teisės aktų projektų ir kitų darbinių dokumentų aktualumas Tarptautinių ryšių skyriuje įvertinamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, ir esant poreikiui dokumentai išplatinami kitiems Tarybos struktūriniams padaliniams. Pastabos pateikiamos dėl visų kitų institucijų parengtų ir su Taryba derinamų pozicijų. Pozicijos derinamos prašyme suderinti poziciją nurodytais terminais ir laikantis ISO procedūrų. Vėliau kaip per dvi darbo dienas pateiktos informacijos rodiklis lygus 0 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

2 užduotis: Koordinuoti Tarybos dalyvavimą tarptautinių organizacijų, asociacijų (ACER, CEER, ERF, ERRA, WAREG, OECD), kurių nare yra Taryba, veikloje.

Vertinimo rodiklis: Tarybos struktūriniams padaliniams operatyviai, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, perduodama per kontaktinį asmenį platinama informacija apie tarptautinių organizacijų veiklą, vykdomus projektus ir planuojamus renginius. Laiku atnaujinamos atstovų darbo grupėse duomenų bazės. Teikiami Tarybos pirmininkui siūlymai dėl efektyvesnio atstovavimo Tarybai ES institucijose, tarptautinio bendradarbiavimo organizacijose bei Tarybos pozicijų pristatymo. Atstovaujama Tarybai ES institucijose, tarptautinio bendradarbiavimo organizacijose. Vėliau kaip per dvi darbo dienas pateiktos informacijos rodiklis lygus 0 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

3 užduotis: Rengti susitikimų su užsienio šalių energetikos sektoriaus atstovais, dalyvavimo tarptautinių organizacijų darbiniuose susitikimuose, energetikos srities informaciniuose renginiuose planą ir koordinuoti jo priežiūrą.

Vertinimo rodiklis: Renginių planas pateiktas tvirtinti iki 2023 m. sausio 31 dienos. Derinant tarnybinius pranešimus dėl komandiruočių vykdoma komandiruočių plano priežiūra, pateiktos komandiruočių ataskaitos registruojamos (100 proc.) dokumentų valdymo sistemoje.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-01-31

4 užduotis: Organizuoti ataskaitos Europos Komisijai apie elektros energijos ir gamtinių dujų sektorius parengimą ir pateikimą.

Vertinimo rodiklis: Reikalavimus atitinkanti ataskaita Taryboje suderinta ir išsiųsta Europos Komisijos Energetikos generaliniam direktoratui iki 2023 m. liepos 31 d., pilnas ataskaitos vertimas į anglų kalbą parengtas ir pateiktas CEER iki 2023 m. spalio 2 d.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-10-02

5 užduotis: Organizuoti Baltijos elektros ir dujų rinkos miniforumus 2023 m. pirmą pusmetį Lietuvoje (fizinis ir (ar) nuotolinis susitikimas)

Vertinimo rodiklis: Organizuojami parengiamieji darbai Baltijos elektros ir dujų rinkos miniforumams priimti Lietuvoje (fizinis ir (ar) nuotolinis susitikimas iki 2023 m. birželio 30 d.) – potencialūs dalyviai savalaikiai informuojami apie renginius, organizuojamas patogus darbas ne mažiau nei 60 dalyvių tiek Baltijos elektros, tiek Baltijos dujų rinkos miniforumų metu (įskaitant darbo grupių susitikimus).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Organizuoja informacijos rengimą apie tarptautinį bendradarbiavimą, Europos Sąjungos institucijų skelbiamas viešąsias konsultacijas energetikos srityje ir jos periodišką atnaujinimą Tarybos interneto svetainėje ir prireikus ją rengia.
 • Koordinuoja Tarybos atstovų skyrimą į tarptautines darbo grupes, siekiant efektyvaus išteklių paskirstymo.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Funkcijos patvirtintos 2004.01.09 „LRV nutarimas dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ Nr.: Nr. 21.

 • Koordinuoja ES Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komitetų (COREPER), prireikus – Europos Sąjungos Tarybos komitetų, kitų ES institucijų teikiamų pozicijų ar jų projektų parengimą ir jų pateikimą atsakingai ES institucijai Tarybos kompetencijos srityje ir prireikus jas rengia, kai Taryba paskirta Lietuvos pozicijos rengime dalyvaujančia institucija.

 • Vykdo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (LINESIS) Institucijos administratoriaus funkcijas, kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių nuostatų įgyvendinimas ir procesų nuoseklumas.

 • Koordinuoja Tarybos ir Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir / ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Taryba, bendradarbiavimą, analizuoja jų dokumentus ir prireikus rengia pozicijas dėl aktualių dokumentų nuostatų, užtikrinant ankstyvą Tarybos įsitraukimą į bendrų reguliuotojų pozicijų rengimą.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Studijų kryptis – politikos mokslai.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.