Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2019-07-01

Irena Kazakevič


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja Tarybos archyvo formavimą: sudaro metinį dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, prižiūri dokumentų saugojimą struktūriniuose padaliniuose, tikrina ar Tarybos padaliniuose tinkamai tvarkomi dokumentai, jų registracija, formuojamos ir laikomos bylos bei užtikrina jų perdavimo į archyvą tvarką, tam, kad būtų susisteminti dokumentai ir sudarytos bylos pagal Tarybos dokumentacijos planą.
• Rengia dokumentų perdavimo ir priėmimo valstybiniam saugojimui aktus, naikinimo aktus, rūpinasi dokumentų tvarkymo procedūrų tobulinimu.
• Atlieka Tarybos padaliniuose parengtų archyviniam saugojimui dokumentų įrišimą ir priima juos saugoti teisės aktų nustatyta tvarka.
• Įformina bylų, dokumentų, saugomų Tarybos archyve išdavimą Tarybos darbuotojams, rengia atsakymų projektus ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, teisėsaugos bei kitoms institucijoms, prašančioms pateikti dokumentų, saugomų Tarybos archyve, kopijas.
• Teikia metodinę ir praktinę pagalbą Tarybos darbuotojams įforminant bylas, taikant Dokumentų tvarkymo bei Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai. 

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.