Įeiti
Publikuoti: 2023-04-24. Atnaujinta: 2023-04-24

Irena Aukštakojytė


Šias pareigas atliekanti darbuotoja vykdo šias funkcijas:

 • ​apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą;
 • apibendrina pateiktus Tarybos Struktūrinių padalinių veiklos plano projektus ir rengia Tarybos metinio veiklos plano projektą;
 • apibendrina ir rengia Tarybos struktūrinių padalinių metinio veiklos plano vykdymo ketvirtines ataskaitas;
 • teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant strateginių veiklos planų projektus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • rengia Tarybos investicijų projektus, pagal teisės aktų reikalavimus derina investicijų projektus su atsakingomis institucijomis;
 • dalyvauja sudarant asignavimus atitinkantį Tarybos biudžetą, vykdant biudžeto kontrolę ir teikia biudžeto koregavimo siūlymus;
 • teikia pasiūlymus bei dalyvauja užtikrinant Taryboje įdiegtos kokybės vadybos sistemos efektyvų funkcionavimą;
 • teikia pasiūlymus bei dalyvauja užtikrinant Taryboje įdiegtus verslo priežiūros politikos principus ir priemones;
 • koordinuoja ir prižiūri Tarybos vykdomus veiklos projektus;
 • organizuoja Taryboje reprezentacinius renginius ir reprezentacijos prekių pirkimą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Darbuotoja atitinka šiuos specialius reikalavimus:
 • ​turėti viešojo administravimo, vadybos, finansų arba apskaitos krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavin​imą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti darbo patirties viešajame administravime;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų rengimo taisykles.