Įeiti
Publikuota: 2017.08.29. Atnaujinta: 2018.04.03

Inita Gražulevičienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• ​Rengia Komisijos metinius viešųjų pirkimų planus.
• ​Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Komisijos viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas.
• ​Kartu su Teisės ir Finansų skyriaus specialistais rengia Komisijos sudaromų sutarčių projektus ir juos vizuoja.
• ​Atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai.
• ​Rengia Komisijos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
• ​Vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimo organizatorius.
• ​Teikia konsultacijas Komisijos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.
• ​Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais.
• ​Dalyvauja Komisijos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje.
• ​Kartu su Teisės skyriaus specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
• ​Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• ​Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• ​Turėti darbo viešųjų pirkimų srityje patirties.
• ​Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą.
• ​Mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus.
• ​Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• ​Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• ​Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.