Įeiti
Publikuoti: 2022-08-16. Atnaujinta: 2022-08-16

Inga Stankevičienė


 Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus Tarybos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS), susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, gautais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, kad būtų užtikrinta efektyvi Tarybos veikla;
 • administruoja DVS, telefonu, žodžiu, tiesiogiai konsultuoja Tarybos darbuotojus dėl iškilusių problemų, ieško sprendimų persijungęs prie atitinkamo darbuotojo paskyros ir t. t.;
 • atlieka DVS veiksmų auditą, rengia ataskaitas, registruoja DVS problemas;
 • rengia ir teikia informaciją apie išsiųstus ir gautus dokumentus, siekiant Tarybos vidaus administravimo efektyvumo;
 • užtikrina Tarybos siunčiamų dokumentų siuntų formavimą, jų pristatymą adresatams ar dokumentų išsiuntimą paštu, per kurjerines tarnybas, telegrama, faksu, elektroniniu paštu, išsiuntimo rejestrų pildymą, siekiant, kad interesantai būtų informuoti laiku;
 • tikrina ir atnaujina per informacinę sistemą „E.sąskaita“ pateiktus duomenis;
 • tikrina siunčiamų dokumentų nuorašų atitiktį originalams ir teisės aktų nustatyta tvarka juos tvirtina, kad būtų užtikrintas oficialus Tarybos bendravimas;
 • priima Tarybos gautas dokumentų siuntas iš pašto ryšių skyriaus, kurjerių, faksu gautus dokumentus, juos nuskaito (skenuoja) ir registruoja Tarybos informacinėje sistemoje, siekiant operatyvios ir sistemingos Tarybos veiklos;
 • teikia informaciją interesantams Tarybos veiklos klausimais, prireikus nukreipia atitinkamos srities specialistams, siekiant užtikrinti efektyvų interesantų aptarnavimą, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmenų aptarnavimas;
 • teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl savo veiklos, informacinės sistemos tobulinimo, naujų technologijų taikymo, priemonių įsigijimo, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.​                                            


 Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ​turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti darbo patirties asmenų aptarnavimo ir (ar) dokumentų valdymo srityse;
 • būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, asmenų aptarnavimo tvarką;
 • išmanyti dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą, tarnybinio etiketo reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti darbui reikalingą informaciją, mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą.