Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2023-03-03

Indrė Musvicienė


2023 m. metinės veiklos užduotys:​

1 užduotis: Užtikrinti, kad pagal Tarybos 2023 m. veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui bazinių kainų, perskaičiuotų bazinių kainų ir licencijų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo, priskirtų Vandens skyriaus veiklos kompetencijai, projektai.

Vertinimo rodiklis: Dėl nepakankamai išsamiai išnagrinėto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų, perskaičiuotų bazinių kainų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos išdavimo, pakeitimo, naikinimo klausimo, nepakankamos sprendimui priimti informacijos ir duomenų pateikimo pažymoje, netinkamai paruošto sprendimo projekto atidėtų klausimų svarstymų Tarybos posėdžiuose santykis su visų pateiktų sprendimų projektų skaičiumi – iki 10 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Užtikrinti, kad pagal Tarybos 2023 m. veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui teisės aktų projektai, priskirti Vandens skyriaus kompetencijai.

Vertinimo rodiklis: Per teisės aktuose numatytus terminus parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti svarstyti Tarybos posėdžiuose teisės aktų projektai (100 proc.).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Užtikrinti, kad pagal teisės aktuose numatytus terminus apskaičiuotos Tarybos pajamos ir informuoti geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai bei paviršinių nuotekų tvarkytojai apie kiekvieną ketvirtį mokėtiną sumą.

Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. kovo 31 d. apskaičiuoti Tarybos pajamas ir informuoti geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus bei paviršinių nuotekų tvarkytojus apie kiekvieną ketvirtį mokėtiną sumą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-31

4 užduotis: Užtikrinti, kad pagal teisės aktuose numatytus terminus būtų laiku atliktas vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas įvertinimas ir apie tai informuotos atitinkamos institucijos.

Vertinimo rodiklis: Iki 2022 m. gruodžio 31 d. atliktas vartotojų mokamos sumos už geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas įvertinimas ir iki 2023 m sausio 14 d. apie tai informuotos atitinkamos institucijos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-01-14

5 užduotis: Užtikrinti, kad pagal Tarybos 2023 m. veiklos planą būtų laiku ir kokybiškai atliktas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumo patikrinimas.

Vertinimo rodiklis: Reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų

pajamomis, pagrįstumo patikrinimą atlikti ir pateikti tvirtinti Tarybos posėdžiui iki 2023 m. kovo 20 d.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-20

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Organizuoja informacijos ir dokumentacijos struktūriniame padalinyje tvarkymą.
 • Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamo sektoriaus kainų nustatymo metodikų projektus bei kitus teisės aktų projektus struktūrinio padalinio veiklos klausimais.
 • Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros klausimais.
 • Koreguoja Skyriaus nuostatus, rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamą sektorių; rengia apibendrintas apžvalgas apie sektoriaus reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamo sektoriaus teisinius bei ekonominius klausimus.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į struktūriniam padaliniui priskirtas funkcijas.
 • Rengia struktūrinio padalinio metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą.

 Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) verslas (arba) vadyba.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.