Įeiti
Publikuota: 2016.08.30. Atnaujinta: 2020.05.07

Ignas Kazakevičius


2020 m. einamosios užduotys:


1. Parengti pažymą ir nutarimo projektą dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2021 m. nustatymo.

2. Atstovauti Tarybą ACER Market Integrity and Transparency WG, ACER REMIT Policy TF, ACER Market Monitoring Standing Committee, Nord Pool REMIT ir (ar) Transparency, Electricity Balancing TF susitikimuose ir (ar) telefoninėse konferencijose, ir pateikti raštu tiesioginiam vadovui dalyvavimo rezultatus.

3. Pateikti pastabas ir (ar) patvirtinti / suderinti Tarybos posėdyje tinklų kodeksuose, kituose teisės aktuose, Tarybos veiklos plane ir (ar) duomenų valdymo sistemoje „Avilys“ nustatytais terminais įgyvendinamuosius teisės aktus, valstybės tarnautojui priskirtus duomenų valdymo sistemoje „Avilys“.

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:​

 • Vykdo Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nuostatų įgyvendinimą, atsižvelgiant į nacionalinę specifiką.
 • Rengia Europos Sąjungos teisės aktų (direktyvų, reglamentų, tinklų kodeksų ir kt.) gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose įgyvendinamųjų teisės aktų ir jų pakeitimo projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti. Tobulina šiuos teisės aktus bei kontroliuoja jos taikymą.
 • Bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.
 • Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių pateiktų tarpvalstybinių infrastruktūros investicijų projektus, teikia pažymas ir nutarimų projektus dėl šių projektų sąnaudų paskirstymo Tarybos posėdžiams.
 • Analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę. Teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų.
 • Atstovauja Tarybos poziciją Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
 • Atlieka gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos prekybos biržoje bei pagal dvišalius sandorius analizes.
 • Atlieka gamtinių dujų ir elektros energetikos didmeninės rinkos priežiūrą ir vykdo tyrimus, atlieka analizes, siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo ir manipuliavimo rinka pažeidimus, prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija pažeidimus, pareigos skelbti viešai neatskleistą informaciją pažeidimus, rinkos dalyvių registracijos pažeidimus, duomenų apie didmeninius energijos produktus pateikimo pažeidimus, profesionaliai sandorius tvarkančių asmenų pažeidimus.
 • Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja vykdant elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkų tyrimus.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais struktūriniais padaliniais teikia statistinę ir kitą informaciją, reikalingą ACER ir CEER institucijoms.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Tarybai dėl teisės aktų ir sprendimų priėmimo ar pakeitimo, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
 • Pagal poreikį atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
 • Pagal poreikį atstovauja Tarybą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
 • Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Esant reikalui dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
 • Atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
 • Dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ekonominės analizės srityje.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.