Įeiti
Publikuoti: 2019-07-08. Atnaujinta: 2022-02-10

Ginter Skrabs


​2022 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Gauti iš ūkio subjektų (fizinių ir juridinių asmenų), kurių įrenginių patikrinimai 2022 m. bus vykdomi deklaracijomis, ne mažiau kaip 85 % energetikos įrenginių eksploatavimo atitikties deklaracijų.

2 užduotis: Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės išdavimo procesą ir jo kontrolę organizuoti taip, kad nebūtų daugiau nei 5 % atvejų, kuomet 2022 m. išduotos Pažymos yra panaikinamos dėl netinkamo vertinimo jas išduodant.

3 užduotis: Užtikrinti, kad energetikos objektų, energetikos įrenginių patikrinimų nurodymuose nustatyti pažeidimai 95 % būtų šalinami savalaikiai, nepašalinus nustatytų pažeidimų ar apie jų pašalinimą nepranešus per 20 d. d. pradėti Administracinio nusižengimo nagrinėjimo procesą.​

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • Planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, konsultuoja bei tiesiogiai vadovauja Skyriaus darbuotojams.
 • Materialiai atsako už Skyriui patikėtas materialines vertybes, pinigines lėšas, jų tikslinį panaudojimą.
 • Teikia siūlymus Techninės priežiūros departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros tobulinimo, rengia Skyriaus nuostatų pakeitimo (papildymo) projektus, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus (papildymus), vykdo Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, teikia siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo.
 • Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams, sustabdo darbus ir teikia siūlymus Tarybai panaikinti atestatų galiojimą asmenims, atliekantiems energetikos įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo darbus.
 • Kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą.
Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – elektros inžinerija.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Darbo patirties sritis – elektros energetikos srities patirtis.
 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Transporto priemonių pažymėjimai: turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).