Įeiti
Publikuoti: 2019-03-05. Atnaujinta: 2021-09-09

Gintarė Klovienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 • Rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus investicijų derinimo klausimais, siekiant tobulinti vandens sektoriaus reguliavimą.

 • Rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus vandens sektoriaus investicijų derinimo klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.

 • Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti investicijų vertinimo ir derinimo tvarką.

 • Nagrinėja geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų pateiktus investicinius projektus, atlieka finansinį investicinių projektų pagrindimą ir ekonominį projektų įvertinimą, siekiant nustatyti geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų efektyvumą, atsiperkamumą ir įtaką kainai.

 • Rengia ir teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus investicijų derinimui tam, kad būtų įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimai.

 Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos pecialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) statybos inžinerija (arba) verslas (arba) vadyba.

 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

 • Darbo patirties sritis – vandens ar nuotekų srities patirtis.

 • Darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.

 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba - anglų.

 • Kalbos mokėjimo lygis – B1.

 • Atitikimas kitiems reikalavimams: gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.