Įeiti
Publikuota: 2019.03.05. Atnaujinta: 2020.05.07

Gintarė Klovienė


 2020 m. einamosios užduotys:

1. Parengti ir Komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti pažymas ir sprendimų projektus, kuriose turi būti pateikta sprendimams priimti pakankama informacija dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų derinimo.

2. Per teisės aktuose numatytus terminus parengti kokybiškus atsakymus į vartotojų, ūkio subjektų ir kitų institucijų teikiamus klausimus, susijusius su investicijų derinimu.

3. Pagal Tarybos 2020 m. veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui teisės aktų projektus, priskirtus Vandens skyriaus kompetencijai.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

•   Rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus investicijų derinimo klausimais, siekiant tobulinti vandens sektoriaus reguliavimą.
•  Nagrinėja geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų pateiktus investicinius projektus pagal Tarybos patvirtintą šilumos įmonių ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų  investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašą, atlieka finansinį investicinių projektų pagrindimą ir ekonominį projektų įvertinimą, siekiant nustatyti geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų efektyvumą, atsiperkamumą bei įtaką kainai.
•  Rengia ir teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus investicijų derinimui tam, kad būtų įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimai.
•  Tikrina ir atlieka geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų planinių sąmatų analizę. Kaupia, sistemina ir apibendrina gautus duomenis.
•  Rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus vandens sektoriaus investicijų derinimo klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
•  Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms, siekiant užtikrinti Komisijos patvirtintų metodikų įgyvendinimą.
•   Rengia, teikia pastabas ir pasiūlymus investicijų derinimo klausimais, siekiant tobulinti vandens sektoriaus ekonominį reguliavimą.
• Kontroliuoja Tarybos reguliuojamų įmonių veiklą, prireikus organizuoja ir atlieka patikrinimus Tarybos reguliuojamose įmonėse, siekiant užtikrinti licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymą.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavimo metodikas ir investicijų vertinimo ir derinimo tvarką.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą, arba jam prilygintą išsilavinimą.
•   Turėti darbo patirties, rengiant ir vertinant investicinius projektus.
•   Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
•   Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,  Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
•  Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
•  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
•  Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.