Įeiti
Publikuota: 2019.04.08. Atnaujinta: 2019.07.09

Giedrius Matuliauskas


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Analizuoja Tarybos administracijos padalinių IT ir IS poreikį.
Analizuoja techninius ir programinius sprendimus, susijusius su IT ir IS funkcionalumu ir saugumo užtikrinimu, teikia motyvuotus siūlymus dėl galimų techninių ir programinių sprendimų diegimo, modernizavimo ir plėtros reikalingumo Taryboje, rengia Tarybos investicijų projektus, susijusius su IT ir IS.
Siekiant tinkamo ir laiku atliekamo IT ir IS projektų įgyvendinimo, rengia IT ir IS projektų vykdymo bei įdiegimo technines sąlygas, taip pat dokumentus techninei ir programinei įrangai įsigyti (technines specifikacijas, pirkimo objekto aprašymą ar kt.), atlieka projektų techninių pasiūlymų vertinimus, pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant techninės ir programinės įrangos pirkimus.
Vykdo IT ir IS diegimo, modernizavimo ir plėtros priežiūrą, rezultatų vertinimą, kontroliuoja IS projektų įgyvendinimo terminus ir eigą.
Vykdo Skyriaus kuruojamų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą.
Pagal kompetenciją užtikrina Tarybos  informacijos saugos politikos įgyvendinimą, rūpinasi, kad ši sauga atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Tarybos IS saugos dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Konsultuoja Tarybos darbuotojus programinės įrangos licencijavimo klausimais.
Kartu su Tarybos IS valdomų IS saugos įgaliotiniu rengia Tarybos valdomų informacinių sistemų nuostatų, IS saugos nuostatų, IS saugos politiką įgyvendinančių ir kitų su IS susijusių dokumentų projektus ir jų pakeitimus, bei derina su atsakingomis institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų IS funkcionavimą.
Užtikrina IS nuostatų, IS saugos nuostatų, IS saugos politiką įgyvendinančių ir kitų su IS susijusių dokumentų atitikimą galiojantiems teisės aktams.
Dalyvauja pasitarimuose ir posėdžiuose, susijusiuose su informacinių sistemų projektų valdymu Taryboje.
Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų bei kitų fizinių bei juridinių asmenų raštus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat dėl jų teikia Skyriaus vedėjui apibendrintas išvadas ir pasiūlymus.
Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia išvadas dėl norminių teisės aktų projektų, atsiųstų derinimui su Taryba, pagal Skyriaus kompetenciją.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį fizinių mokslų srities informatikos krypties ir / arba technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro ar atitinkamai profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų, jų komponentų kūrimo ir diegimo arba informacinių sistemų projektavimo, informacinių sistemų diegimo, testavimo, eksploatavimo srityse.
Mokėti apibendrinti vartotojų poreikius IS plėtros srityje bei formuluoti techninius reikalavimus (specifikacijas).
Žinoti IS kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką, vietinių kompiuterinių tinklų funkcionavimo principus, technologijas.
Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų, valstybės IS techninių aprašymų (specifikacijų) rengimo reikalavimais, valstybės IS kūrimo būdais, įsigijimo ir eksploatavimo tvarka bei apskaita, dokumentų rengimu ir įforminimu, bei mokėti juos taikyti praktikoje.
Žinoti IT, IS saugumo užtikrinimo standartus.
Išmanyti kompiuterinės programinės įrangos licencijavimo ypatumus.
Mokėti projektuoti informacines sistemas, diegti kompiuterinę programinę įrangą.
Būti susipažinęs su objektinio programavimo principais.
Būti susipažinęs su programavimo kalbų JAVA, C#, PHP, JavaScript ypatybėmis.
Būti susipažinęs su žymėjimo kalbų HTML ir CSS ypatybėmis.
Būti susipažinęs su struktūrizuotos užklausų kalbos SQL ypatybėmis.
Būti susipažinęs su duomenų bazių valdymo sistemų veikimo ypatybėmis.
Mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles.