Įeiti
Publikuoti: 2021-09-29. Atnaujinta: 2021-09-29

Giedrė Milevičienė


 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • analizuoja Tarybos administracijos padalinių IT ir IS poreikį;

 • analizuoja techninius ir programinius sprendimus, susijusius su IT ir IS funkcionalumu ir saugumo užtikrinimu, teikia motyvuotus siūlymus dėl galimų techninių ir programinių sprendimų diegimo, modernizavimo ir plėtros reikalingumo Taryboje, rengia Tarybos investicijų projektus, susijusius su IT ir IS;

 • siekiant tinkamo ir laiku atliekamo Tarybos IT ir IS projektų įgyvendinimo, rengia IT ir IS projektų vykdymo planus bei įdiegimo technines sąlygas, taip pat dokumentus techninei ir programinei įrangai įsigyti (technines specifikacijas, pirkimo objekto aprašymą ar kt.), atlieka projektų techninių pasiūlymų vertinimus, pagal kompetenciją dalyvauja Tarybos darbo grupėse organizuojant ir vykdant techninės ir programinės įrangos pirkimus.

 • vykdo IT ir IS diegimo, modernizavimo ir plėtros priežiūrą, rezultatų vertinimą, kontroliuoja IS projektų įgyvendinimo terminus ir eigą;

 • vykdo Skyriaus kuruojamų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

 • pagal kompetenciją užtikrina Tarybos informacijos saugos politikos įgyvendinimą, rūpinasi, kad ši sauga atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Tarybos IS saugos dokumentuose nustatytus reikalavimus;

 • kartu su Tarybos IS valdomų IS saugos įgaliotiniu rengia Tarybos valdomų informacinių sistemų nuostatų, IS saugos nuostatų, IS saugos politiką įgyvendinančių ir kitų su IS susijusių dokumentų projektus ir jų pakeitimus, bei derina su atsakingomis institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų IS funkcionavimą;

 • rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų bei kitų fizinių bei juridinių asmenų raštus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat dėl jų teikia Skyriaus vedėjui apibendrintas išvadas ir pasiūlymus;

 • analizuoja ir identifikuoja Tarybos IT sistemų problemas, teikia pasiūlymus ir formuoja IT sistemų vystymo poreikį šių problemų sprendimui pagal šios pareigybės kompetenciją;

 • konsultuoja Tarybos darbuotojus kompiuterinės įrangos bei sisteminės programinės įrangos įsigijimo ir panaudojimo klausimais, teikia, rengia metodinę medžiagą (rengia instrukcijas ir kt. dokumentus) prižiūrimų sistemų klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją;

 • užtikrina Tarybos technines galimybes teikti viešojo administravimo paslaugas elektroninėje erdvėje ir dalyvauja vykdant šių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę projektus, vykdo projektų įgyvendinimo stebėseną;

 • atlieka viešųjų administracinių paslaugų teikimo per išorinius portalus (t. y. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma) priežiūrą; pagal pasikeitusį reglamentavimą tikslina viešųjų administracinių paslaugų užsak​ymų prašymo formas;

 • prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia išvadas dėl norminių teisės aktų projektų, atsiųstų derinimui su Taryba, pagal Skyriaus kompetenciją;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

​Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos mokslų studijų krypties grupės arba fizinių mokslų srities informatikos krypties ir / arba technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro ar atitinkamai profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.

 • turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų, jų komponentų kūrimo ir diegimo arba informacinių sistemų projektavimo, informacinių sistemų diegimo, testavimo, eksploatavimo srityse;

 • mokėti apibendrinti vartotojų poreikius IS plėtros srityje bei formuluoti techninius reikalavimus (specifikacijas);

 • žinoti IS kūrimo, palaikymo ir plėtojimo metodiką, vietinių kompiuterinių tinklų funkcionavimo principus, technologijas;

 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų, valstybės IS techninių aprašymų (specifikacijų) rengimo reikalavimais, valstybės IS kūrimo būdais, įsigijimo ir eksploatavimo tvarka bei apskaita, dokumentų rengimu ir įforminimu;

 • būti susipažinęs su programavimo kalbų JAVA, C#, PHP, JavaScript ypatybėmis;

 • būti susipažinęs su žymėjimo kalbų HTML ir CSS ypatybėmis;

 • būti susipažinęs su struktūrizuotos užklausų kalbos SQL ypatybėmis;

 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles.​