Įeiti
Publikuoti: 2022-11-03. Atnaujinta: 2023-03-03

Giedrė Devetinaitė-Puzarienė


2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Dalyvauti UAB "Vilniaus energija" reguliuojamos veiklos patikrinime, teikti pastabas ir pasiūlymus, teisines konsultacijas

Vertinimo rodiklis: UAB "Vilniaus energija" patikrinimas baigtas Tarybos pirmininko įsakyme nustatytais terminais

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Atlikti Įmonių tikrinimų proceso aprašo pakeitimus

Vertinimo rodiklis: Atlikti įmonių tikrinimo proceso aprašo pakeitimai

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-07-01​

 Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • ​Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
 • Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
 • Organizuoja ir kontroliuoja administracinių teisės pažeidimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylų tyrimą bei medžiagos teikimą nagrinėti Tarybos posėdžiui.
 • Atstovauja Tarybai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose.
 • Rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, prašymus, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Tarybai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir (ar) įstaigose.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautoja atitinka šiuos specialius reikalavimus: 

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.