Įeiti
Publikuoti: 2021-10-25. Atnaujinta: 2021-10-25

Gabrielė Naujokienė


Šias pareigas einantiss darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • ​kartu su kitais Tarybos struktūriniai padaliniais atlieka struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių analizę, siekiant pateikti siūlymus dėl įstaigos ar darbo organizavimo tobulinimo;
 • pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų bei Tarybos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei paruoštų projektų atitikimą galiojantiems teisės aktams;
 • pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Tarybos nariams bei Tarybos darbuotojams, siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją bei padedant personalui įgyvendinti teisę į karjerą;
 • pagal kompetenciją skelbia ir organizuoja konkursus laisvoms valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo vietoms užimti, siekiant užtikrinti efektyvų Tarybos valstybės tarnautojų funkcijų vykdymą;
 • formuoja ir veda Tarybos darbuotojų asmens bylas, rengia priimtų Tarybos darbuotojų darbo sutartis, pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Tarybos pirmininko įsakymus personalo ir atostogų klausimais, juos registruoja, siekiant užtikrinti teisės aktais numatytą teisingą dokumentų įforminimą;
 • teikia Valstybės tarnautojų registro tarnybai informaciją apie valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų kaupiami duomenys apie juos;
 • vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Taryboje tvarkos apraše numatytas atsakingo asmens funkcijas;
 • pildo Tarybos narių ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kad būtų tinkamai apskaitomas darbuotojų dirbtas darbo laikas;
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemas, padeda įgyvendinti socialines ir kitas garantijas;
 • rengia Tarybos karjeros valstybės tarnautojų mokymo strategiją ir metinius mokymo planus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų įgyvendinta valstybės tarnautojų teisė į mokymą;
 • rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Tarybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, siekiant efektyviai panaudoti žmogiškuosius išteklius;
 • koordinuoja Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos veiklą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei tarnybinių nusižengimų tyrimus, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją;
 • formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens ir kitas archyvines bylas personalo klausimais.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jiems prilygintą išsilavinimą vienoje iš šių krypčių: teisės kryptis, ekonomikos kryptis, vadybos kryptis arba žmonių išteklių vadybos kryptis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis), sugebėti pritaikyti kompiuterizuotas personalo valdymo ir apskaitos programas bei mokėti dirbti su valstybės tarnybos registro programa;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą bei Tarybos veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.