Įeiti
Publikuoti: 2019-07-05. Atnaujinta: 2020-08-18

Evelina Venckauskienė


​Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

 • Registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus Tarybos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys" (toliau – DVS), susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, gautais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, kad būtų užtikrinta efektyvi Tarybos veikla.
 • Administruoja DVS, telefonu, žodžiu, tiesiogiai konsultuoja Tarybos darbuotojus dėl iškilusių problemų, ieško sprendimų persijungęs prie atitinkamo darbuotojo paskyros ir t. t.
 • Atlieka DVS veiksmų auditą, rengia ataskaitas, registruoja DVS problemas.
 • Rengia ir teikia informaciją apie išsiųstus ir gautus dokumentus, siekiant Tarybos vidaus administravimo efektyvumo.
 • Užtikrina Tarybos siunčiamų dokumentų siuntų formavimą, jų pristatymą adresatams ar dokumentų išsiuntimą paštu, per kurjerines tarnybas, telegrama, faksu, elektroniniu paštu, išsiuntimo rejestrų pildymą, siekiant, kad interesantai būtų informuoti laiku.
 •  Tikrina ir atnaujina per informacinę sistemą „E.sąskaita" pateiktus duomenis.
 •  Tikrina siunčiamų dokumentų nuorašų atitiktį originalams ir teisės aktų nustatyta tvarka juos tvirtina, kad būtų užtikrintas oficialus Tarybos bendravimas.
 • Priima Tarybos gautas dokumentų siuntas iš pašto ryšių skyriaus, kurjerių, faksu gautus dokumentus, juos nuskaito (skenuoja) ir registruoja Tarybos informacinėje sistemoje, siekiant operatyvios ir sistemingos Tarybos veiklos.
 • Teikia informaciją interesantams Tarybos veiklos klausimais, prireikus nukreipia atitinkamos srities specialistams, siekiant užtikrinti efektyvų interesantų aptarnavimą, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmenų aptarnavimas.
 • Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl savo veiklos, informacinės sistemos tobulinimo, naujų technologijų taikymo, priemonių įsigijimo, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai ir uždaviniai.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai. 

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

 • Turėti darbo patirties asmenų aptarnavimo ir (ar) dokumentų valdymo srityse.

 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, asmenų aptarnavimo tvarką.

 • Išmanyti dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą, tarnybinio etiketo reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 • Gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti darbui reikalingą informaciją, mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą.