Įeiti
Publikuota: 2020.06.30. Atnaujinta: 2020.06.30

Ernestas Braževičius


Darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

 • Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas.

 • Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę.

 • Dalyvauja rengiant investicijų derinimo tvarkos aprašus bei kitus teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

 • Rengia ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl Valstybės reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainų nustatymo.

 • Rengia elektros energetikos sektoriuje apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projektus bei taisykles ir teikia Tarybai juos tvirtinti.

 • Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę finansinę ir kitą informaciją bei teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų.

 • Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.

 • Pagal poreikį dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.

 • Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

 • Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.

 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.

 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

 Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos, ar inžinerijos, ar fizinių mokslų studijų krypčių grupių, ar socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos studijų krypties išsilavinimą.

 • Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.

 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.

 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.

 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).