Įeiti
Publikuota: 2020.10.16. Atnaujinta: 2020.10.16

Erikas Švabauskas


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Analizuoja šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių pagal Tarybos patvirtintas metodikas pateiktus šilumos bazinių kainų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų nustatymo projektus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymui ir derinimui.
 • Tikrina ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto vandens kainos, siekiant įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus.
 • Kaupia ir sistemina šilumos ir karšto vandens tiekėjų pateiktus duomenis, juos apibendrina ir analizuoja, surašo išvadas.
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms gaminamos šilumos ir karšto vandens kainų taikymo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų skyriaus išvadas bei nutarimų projektus.
 • Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti Skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.