Įeiti
Publikuota: 2019.06.28. Atnaujinta: 2020.08.06

Leidimų skyrius


 • Organizuoja ir vykdo leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje išdavimą (gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją, eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės).
 • Tikrina ūkio subjektų pateiktus dokumentus ir rengia dokumentus dėl leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, keitimo, tikslinimo, leidimų dublikatų išdavimo, kuriuos kartu su nutarimų projektais teikia Tarybos posėdžiams.
 • Atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir savo ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę.
 • Nagrinėja gamtinių dujų, elektros energetikos įmonių prašymus išduoti ar pakeisti atitinkamų licencijuojamų veiklų licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Tarybai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo.
 • Tikrina ūkio subjektų pateiktas deklaracijas gamtinių dujų ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimui gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina ūkio subjektų prašymus, susijusius su leidimo panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu.
 • Nagrinėja ūkio subjektų pateiktus prašymus prekybos suskystintomis naftos dujomis ir (ar) prekybos nefasuotais naftos produktais leidimams gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina ūkio subjektų prašymus, susijusius su leidimo panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu.
 • Rengia įmokų už Tarybos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su leidimų ir licencijų išdavimu, mokėjimo tvarką, teikia siūlymus Tarybai dėl įmokų už atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, išduodant leidimus ir licencijas bei vykdant reguliuojamos veiklos priežiūrą, dydžio.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja gamtinių dujų, elektros energetikos, naftos produktų ir suskystintų naftos dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių taisyklių ir kitų teisės aktų rengime, siekiant tobulinti reguliuojamų veiklų principus, nagrinėja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl jų.
 • Vykdo leidimais ir licencijomis reguliuojamą veiklą vykdančių ūkio subjektų monitoringą ir priežiūrą, prireikus organizuoja ir dalyvauja ūkio subjektų patikrinimuose, teikia siūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros tobulinimo.
 • Vertina planuojančių vykdyti gamtinių dujų, elektros energetikos veiklą ūkio subjektų finansinį pajėgumą bei atlieka pakartotinį elektros energetikos bei gamtinių dujų įmonių finansinio pajėgumo vertinimą nustačius licencijuojamos ar leidimu reguliuojamos veiklos pažeidimus.
 • Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
 • Kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę medžiagą bei kitą informaciją skyriaus veiklos klausimais, suveda informaciją į leidimų ir licencijų informacinę sistemą LIS.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Skyriaus kompetenciją.
 • Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą,  metinį veiklos planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Tarybos pirmininkui tvirtinti.
 • Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Tarybos archyvui.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Tarybos pirmininko ir kuruojančio Tarybos nario pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas

Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:

 • Teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės, savivaldos bei kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų ir Tarybos struktūrinių padalinių ekonominę, finansinę, techninę ir kitokią informaciją, būtiną Skyriaus užduočių vykdymui, taip pat išvadas bei pasiūlymus dėl Skyriaus rengiamų Tarybos nutarimų ir kitų dokumentų projektų.
 • Esant būtinumui, teikti Tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių arba komisijų iš įvairių institucijų bei Tarybos struktūrinių padalinių specialistų sudarymo, dalyvauti įvairių komisijų arba darbo grupių darbe Tarybos bei Skyriaus veiklos klausimams spręsti.
 • Rengti pasitarimus, seminarus, konferencijas, konsultacijas ir kitas priemones, reikalingas pavestoms užduotims įgyvendinti (viešuosius renginius organizuoti suderinus su Taryba).
 • Dalyvauti seminaruose, konferencijose bei tobulinimosi kursuose.

Skyriaus darbo organziavimas

 • Skyriaus darbą organizuoja ir koordinuoja Skyriaus vedėjas, kurio pavedimus ir užduotis vykdo visi Skyriaus darbuotojai. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka kitas Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas.
 • Skyriaus darbuotojai atlieka savo funkcijas pagal Skyriaus vidaus darbų pasiskirstymą. Nesant kurio nors darbuotojo, jo funkcijas, vedėjui paskyrus, atlieka kiti Skyriaus darbuotojai.
 • Už Skyriaus parengtų dokumentų objektyvumą, pagrįstumą, taip pat už pavestų užduočių įvykdymą atsako Skyriaus vedėjas (jam nesant – jį pavaduojantis asmuo) ir darbuotojas, atlikęs pavestą darbą.
 • Skyrius atsako už dokumentų, esančių Skyriuje, saugojimą iki perdavimo į Tarybos archyvą.
 • Skyrius atsako už jo žinioje esančių kompiuterių, baldų, kanceliarinių priemonių naudojimą pagal paskirtį.