Įeiti
Publikuoti: 2023-03-27. Atnaujinta: 2023-03-28

Elena Žibort


​Šias pareigas atliekanti darbuotoja vykdo šias funkcijas:

 • ​analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją apie elektros energetikos sektoriaus įmonių rodiklius (perdavimo, skirstymo operatorių ir elektros energijos tiekėjų veiklos rodiklius) ir rengia susijusias ataskaitas, kurias pateikia Skyriaus vedėjui ir (ar) Tarybos vadovybei;
 • teikia pasiūlymus dėl analizuojamų duomenų ir informacijos, kurie skelbiami viešai Tarybos tinklapyje, atvaizdavimo bei vizualizavimo, taip pat teikia siūlymus dėl šios informacijos apdorojimo procesų optimizavimo;
 • bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis elektros rinkos plėtros klausimais;
 • dalyvauja tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) priskirtų specialistų darbo grupių veikloje;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;
 • dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:​

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos ar informatikos, ar inžinerijos, ar fizinių mokslų studijų krypčių grupių, ar ekonomikos, ar vadybos, verslo, ar finansų krypčių išsilavinimą;
 • turėti analitinius gebėjimus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis), privalumas – mokėjimas naudotis analitikos įrankiu Power BI;
 • mokėti anglų kalbą nežemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.