Įeiti
Publikuota: 2019.01.03. Atnaujinta: 2020.09.11

Eglė Petrauskienė


2020 m. einamosios užduotys:
 
1. Parengti 2020 m. Tarybos valstybės tarnautojų, pareigūnų ir darbuotojų mokymo planą (gaires).

2. Parengti Tarybos valstybės tarnautojų, pareigūnų ir darbuotojų vaikų amžiaus (gimimo datų), turinčio įtakos socialinių garantijų taikymui, ataskaitą.

3. Koordinuoti darbuotojų sveikatos tikrinimą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas: 

 • Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
 • Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
 • Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 • Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
 • Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
 • Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens ir kitas archyvines bylas.
 • Vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – teisė (arba) žmonių išteklių vadyba.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. 
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – personalo srities patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 
 • Atitikimas kitiems reikalavimams: gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.