Įeiti
Publikuoti: 2014-02-10. Atnaujinta: 2019-07-01

Eglė Jablonskienė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Tikrina Taryboje rengiamų dokumentų atitiktį raštvedybos ir kalbos kultūros taisyklių reikalavimams, kad būtų užtikrintas aukštas Tarybos rengiamų dokumentų lygis.
• Redaguoja nutarimų projektus, nutarimus bei jų priedus.
• Redaguoja Tarybos metinę ataskaitą.
• Redaguoja Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą Europos Komisijai.
• Teikia konsultacijas kalbos kultūros klausimais Tarybos darbuotojams.
• Nagrinėja pagal savo kompetenciją gautus paklausimus, rengia atsakymus.
• Teikia Valstybinei lietuvių kalbos komisijai terminų straipsnius (jų rinkinius) ir prireikus dalyvauja Terminologijos pakomisių posėdžiuose.
• Tikrina Skyriaus rengiamą viešai skelbiamą informaciją.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus ir problemas bei rengia dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Analizuoja pagal savo kompetenciją atliekamo darbo efektyvumą ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, kaip jį didinti.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties redaguojant dokumentus, tikrinant jų atitiktį raštvedybos ir kalbos kultūros reikalavimams.
• Turėti tekstų redagavimo infrastruktūrinių sektorių reguliavimo srityje patirties.
• Turėti darbo su Lietuvos Respublikos terminų banku patirties.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Išmanyti bendrinės lietuvių kalbos normas, su kalbos dalykais susijusius teisės aktus, gerai žinoti Dokumentų rengimo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimus.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.