Įeiti
Publikuoti: 2022-09-23. Atnaujinta: 2022-09-23

Eglė Jablonskienė


Šias pareigas einanti darbuotoja vykdo šias funkcijas:

 • ​Tikrina Taryboje rengiamų dokumentų atitiktį raštvedybos ir kalbos kultūros taisyklių reikalavimams, kad būtų užtikrintas aukštas Tarybos rengiamų dokumentų lygis;
 • Redaguoja nutarimų projektus, nutarimus bei jų priedus;
 • Redaguoja Tarybos metinę ataskaitą;
 • Redaguoja Lietuvos elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą Europos Komisijai;
 • Teikia konsultacijas kalbos kultūros klausimais Tarybos darbuotojams;
 • Nagrinėja pagal savo kompetenciją gautus paklausimus, rengia atsakymus;
 • Teikia Valstybinei lietuvių kalbos komisijai terminų straipsnius (jų rinkinius) ir prireikus dalyvauja Terminologijos pakomisių posėdžiuose;
 • Tikrina Skyriaus rengiamą viešai skelbiamą informaciją;
 • Dalyvauja sprendžiant klausimus ir problemas bei rengia dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
 • Analizuoja pagal savo kompetenciją atliekamo darbo efektyvumą ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui, kaip jį didinti;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
 • Turėti darbo patirties redaguojant dokumentus, tikrinant jų atitiktį raštvedybos ir kalbos kultūros reikalavimams;
 • Turėti tekstų redagavimo infrastruktūrinių sektorių reguliavimo srityje patirties;
 • Turėti darbo su Lietuvos Respublikos terminų banku patirties;
 • Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • Išmanyti bendrinės lietuvių kalbos normas, su kalbos dalykais susijusius teisės aktus, gerai žinoti Dokumentų rengimo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimus;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.