Įeiti
Publikuoti: 2016-01-27. Atnaujinta: 2023-03-03

Eglė Goculenko


2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti, kad pagal Tarybos 2023 m. veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo, karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo bei keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausio tarifo nustatymo bei perskaičiavimo projektai.

Vertinimo rodiklis: Dėl nepakankamai išsamiai išnagrinėto šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo, karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo bei keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausio tarifo nustatymo bei perskaičiavimo klausimo, nepakankamos nutarimui priimti informacijos ir duomenų pateikimo pažymoje, netinkamai paruošto nutarimo projekto atidėtų klausimų svarstymų Tarybos posėdžiuose santykis su visų pateiktų sprendimų projektų skaičiumi neviršija 10 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Vadovaujantis Tarybos pirmininko 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. O1E-226 (su vėlesniais pakeitimais) atlikti UAB „Vilniaus energija“ neplaninį patikrinimą, kurio tikslas – įvykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-20- 525/2020, t. y. iš naujo išnagrinėti ir įvertinti Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-277 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo“ dalį, kuria pritarta 2016 m. rugsėjo 14 d. UAB „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo akto Nr. S3-1 5.2 dalies „Išvados“ 1.1, 1.3, 1.5, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytoms (išdėstytoms) išvadoms.

Vertinimo rodiklis: Atliktas UAB „Vilniaus energija“ neplaninis patikrinimas bei iš naujo išnagrinėta ir įvertinta Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-277 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo“ dalis, kuria pritarta 2016 m. rugsėjo 14 d. UAB „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo akto Nr. S3-1 5.2 dalies „Išvados“ 1.1, 1.3, 1.5, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytoms (išdėstytoms) išvadoms.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-15

3 užduotis: Dalyvauti Komisijos pirmininko 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. O1E-76 (su vėlesniais pakeitimais) sudarytos tikrinimo komisijos veikloje ir teikti siūlymus, atliekant 2021 m. patikrinimų plane numatytą UAB „Litesko“ reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumo patikrinimą.

Vertinimo rodiklis: Parengta ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinta bei Tarybos posėdžiui pateikta pažyma dėl UAB „Litesko“ planinio patikrinimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-16

4 užduotis: Užtikrinti, kad per teisės aktuose numatytus terminus būtų laiku ir kokybiškai parengti atsakymai į valstybės, savivaldybės institucijų, ūkio subjektų, vartotojų paklausimus ar prašymus šilumos sektoriaus ir pagal Šilumos bazinių kainų skyriaus veiklos kompetenciją transporto sektoriaus reguliavimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Pakartotinų valstybės, savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, vartotojų klausimų ir prašymų dėl pateiktų atsakymų šilumos sektoriaus ir pagal Šilumos bazinių kainų skyriaus veiklos kompetenciją transporto sektoriaus reguliavimo klausimais santykis su pirmą kartą pateikiamais klausimais ir prašymais neviršija 10 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

5 užduotis: Parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei Tarybos posėdžiui pateikti pažymą ir nutarimo projektą Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Karšto vandens kainų nustatymo metodikos bei su šių metodikų pakeitimais susijusių teisės aktų pakeitimo.

Vertinimo rodiklis: Parengta ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinta bei Tarybos posėdžiui pateikta pažyma ir nutarimo projektas Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Karšto vandens kainų nustatymo metodikos bei su šių metodikų pakeitimais susijusių teisės aktų pakeitimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Organizuoja informacijos ir dokumentacijos struktūriniame padalinyje tvarkymą.
 • Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamo sektoriaus kainų nustatymo metodikų projektus bei kitus teisės aktų projektus struktūrinio padalinio veiklos klausimais.
 • Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros klausimais.
 • Koreguoja Skyriaus nuostatus, rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamą sektorių; rengia apibendrintas apžvalgas apie sektoriaus reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamo sektoriaus teisinius bei ekonominius klausimus.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į struktūriniam padaliniui priskirtas funkcijas.
 • Rengia struktūrinio padalinio metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą.
 • Koordinuoja struktūrinipo padalinio dalyvavimą ginčų tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo nagrinėjime išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Studijų kryptis – ekonomika (arba) verslas (arba) vadyba.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
 • Darbo patirtis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis.
 • Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – anglų.
 • Kalbos mokėjimo lygis – B2.