Įeiti
Publikuoti: 2022-09-27. Atnaujinta: 2022-09-27

Edmundas Tunaitis


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • ​kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją apie Lietuvos Respublikos elektros energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus darbuotojams valstybės tarnautojams;
 • kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją, kaip laikomasi nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų;
 • renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie elektros įrenginių avarijas, sutrikimus, ūkio subjektų techninę būklę;
 • aptarnauja posėdžius, susirinkimus, susitikimus, pasitarimus, darbo grupių veiklą;
 • renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos teritorinių skyrių darbo planus ir jų vykdymą;
 • pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos vykdomą veiklą elektros energetikos sektoriuje ir jos rezultatus, kuri reikalinga parengti strateginio veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos Skyriaus ir  teritorinių skyrių dalį;
 • renka, sistemina, kaupia, apdoroja duomenis Tarybos einamųjų metų veiklos planui;
 • vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.​

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • ​turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį elektros energetikos srityje;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • žinoti efektyvius energijos gamybos ir vartojimo būdus bei technologijas;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • labai gerai mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.