Įeiti
Publikuoti: 2019-07-04. Atnaujinta: 2019-08-23

Edmundas Tunaitis


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją apie Lietuvos Respublikos elektros energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus darbuotojams valstybės tarnautojams.
Kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją, kaip laikomasi nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų.
Renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie elektros įrenginių avarijas, sutrikimus, ūkio subjektų techninę būklę.
Aptarnauja posėdžius, susirinkimus, susitikimus, pasitarimus, darbo grupių veiklą.
Renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos teritorinių skyrių darbo planus ir jų vykdymą.
Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims.
Renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos vykdomą veiklą elektros energetikos sektoriuje ir jos rezultatus, kuri reikalinga parengti strateginio veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos Skyriaus ir  teritorinių skyrių dalį.
Renka, sistemina, kaupia, apdoroja duomenis Tarybos einamųjų metų veiklos planui.
Vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje.
• Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
• Žinoti efektyvius elektros energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas.
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
• Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
• Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word", „MS Outlook", „Internet Explorer".
• Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.