Įeiti
Publikuota: 2020.04.23. Atnaujinta: 2020.04.23

Edita Dabašinskienė


​2020 m. einamosios užduotys:

1. Atlikti gamtinių dujų įmonių viešai skelbiamos informacijos stebėseną, vertinimą ir nustačius pažeidimus teikti Tarybos posėdžiui.
 
2.  Parengti sprendimų projektus dėl centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo.
 
3. Parengti Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų skaičiavimo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komsijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-367, pakeitimo projektą.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Pagal Tarybos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Tarybos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
• Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.

 Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.

 Analizuoja gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir reguliavimo apskaitos sistemos patikras,  metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Tarybos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos.

 Vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.

 Vykdo Europos Sąjungos teisės aktų gamtinių dujų sektoriuje nuostatų įgyvendinimo ir pagal juos privalomos viešai skelbti informacijos monitoringą.

 Prireikus dalyvauja dujų įmonių patikrinimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

 Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus dėl gamtinių dujų įmonių veiklos ar neveikimo, dėl teisės pasinaudoti sistema, vartotojų sistemų prijungimo tvarkos (metodikų, kainų), sistemų balansavimo, kainų taikymo bei investicijų klausimais, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vartotojų apsaugą.

 Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.

 Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.

 Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.

 Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų srities fizikos arba matematikos krypties išsilavinimą.

 Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.

 Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

 Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.