Įeiti
Publikuota: 2016.06.13. Atnaujinta: 2019.07.01

Donatas Jasas


​• Kuruoja klausimus, susijusius su nepriklausomų šilumos gamintojų veikla, skundų ir ginčų, kilusių dėl nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos, nagrinėjimą.
• Formuoja kuruojamos srities strateginį veiklos planą, taip pat dalyvauja svarstant kuruojamos srities teisės aktų projektus.
• Teikia siūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir iškilusių kuruojamos srities problemų sprendimo.
• Dalyvauja svarstant ir priimant sprendimus Tarybos kompetencijai priklausančiais klausimais.
• Teikia kuruojamais klausimais parengtą medžiagą ir sprendimų projektus Tarybos posėdžiams.
• Susipažįsta su kuruojamos srities raštais, kuriuos gauna Taryba, teikia savo pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjams ir darbuotojams dėl parengto atsakymo.
• Prireikus dalyvauja pokalbiuose ir susitikimuose su žiniasklaidos atstovais, informuoja visuomenę apie aktualius pasikeitimus jo kuruojamoje srityje.
• Stebi, analizuoja ir vertina su jo kuruojama sritimi susijusius pokyčius Lietuvoje ir užsienyje bei teikia informaciją apie pasikeitimus Tarybos pirmininkui ir kitiems Tarybos nariams.
• Dalyvauja susitikimuose, darbo grupėse, seminaruose ir konferencijose, kuriose nagrinėjami su Tarybos kompetencija susiję klausimai.
• Prižiūri, kad Tarybos metinėje ataskaitoje būtų atspindėti esminiai įvykiai, susiję su jo kuruojama sritimi.
• Dalyvauja Tarybos pirmininko rengiamuose Tarybos skyrių vedėjų pasitarimuose.
• Gali vadovauti Tarybos pirmininko sudarytoms darbo grupėms teisės aktų projektams rengti ar kitiems aktualiems klausimams spręsti.
• Nesant Tarybos pirmininkui ir jo pavaduotojui, gali laikinai atlikti Tarybos pirmininko pareigas; prireikus pavaduoja kitus Tarybos narius.