Įeiti
Publikuoti: 2015-06-08. Atnaujinta: 2023-03-03

Domantas Rimkus


 2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti, kad pagal Tarybos veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, šilumos tiekėjų ir gamintojų investicijų derinimo projektai.

Vertinimo rodiklis: Dėl nepakankamai išsamiai išnagrinėto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų, taip pat šilumos tiekimo ir gamybos investicijų derinimo klausimo, nepakankamos sprendimui priimti informacijos ir duomenų pateikimo pažymoje, netinkamai paruošto sprendimo projekto atidėtų klausimų svarstymų Tarybos posėdžiuose santykis su visų pateiktų sprendimų projektų skaičiumi – iki 10 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Užtikrinti, kad per teisės aktuose numatytus terminus būtų parengti kokybiški atsakymai į vartotojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, šilumos tiekėjų ir gamintojų ūkio subjektų ir kitų institucijų teikiamus klausimus, susijusius su geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, šilumos tiekėjų ir gamintojų investicijų derinimu.

Vertinimo rodiklis: Pakartotinų vartotojų ar ūkio subjektų bei institucijų klausimų dėl neišsamiai

išnagrinėtų klausimų ir pateiktų atsakymų skaičius neviršija 10 proc.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Užtikrinti, kad Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų peržiūrėtos ir patvirtintos geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, šilumos tiekėjų ir gamintojų investicijų vykdymo ataskaitos, taip pat šilumos tiekėjų ir gamintojų šilumos gamybos rodiklių ataskaitos.

Vertinimo rodiklis: Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, šilumos tiekėjų ir gamintojų investicijų vykdymo, šilumos gamybos rodiklių ataskaitų peržiūrėjimas ir patvirtinimas duomenų informacinėje sistemoje teisės aktuose nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Užtikrinti, kad pagal Tarybos 2023 m. veiklos planą laiku ir kokybiškai, Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų parengti, suderinti ir pateikti Tarybos posėdžiui teisės aktų projektai, priskirti Investicijų skyriaus kompetencijai.

Vertinimo rodiklis: Per teisės aktuose numatytus terminus parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei pateikti svarstyti Tarybos posėdžiuose teisės aktų projektai (100 proc.).

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31​

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:


 • ​Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Koordinuoja struktūrinio padalinio dalyvavimą ginčų tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo nagrinėjime išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.
 • Organizuoja informacijos ir dokumentacijos struktūriniame padalinyje tvarkymą.
 • Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamo sektoriaus investicijų derinimo tvarkų  projektus bei kitus teisės aktų projektus struktūrinio padalinio veiklos klausimais.
 • Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis investicijų derinimo klausimais.
 • Koreguoja Skyriaus nuostatus, rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus.
 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
 • Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamą sektorių; rengia apibendrintas apžvalgas apie sektoriaus reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamo sektoriaus teisinius bei ekonominius klausimus.
 • Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į struktūriniam padaliniui priskirtas funkcijas.
 • Rengia struktūrinio padalinio metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – investicijų srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – 3 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.