Įeiti
Publikuoti: 2022-11-14. Atnaujinta: 2023-03-03

Dujų ir elektros departamento direktorius


​2023 m. metinės veiklos užduotys:

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti sklandų Dujų ir elektros departamento darbą, paskirstant užduotis skyriaus darbuotojams, ir užtikrinti savalaikį skyriaus funkcijų ir uždavinių vykdymą.

Vertinimo rodiklis: Daugiau nei 85 proc. Dujų skyriaus užduočių, numatytų Tarybos 2020 m. veiklos plane, bus įvykdytos Tarybos 2020 m. veiklos plane nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

2 užduotis: Koordinuoti Tarybos specialistų darbą atliekant UAB “Imlitex", AB "Energijos skirstymo operatorius" ir AB “Litgrid", UAB "Perlas energija" patikrinimus.

Vertinimo rodiklis: Planiniai patikrinimai bus atlikti Tarybos 2023 m. veiklos plane nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Koordinuoti Tarybos specialistų darbą rengiant techninę specifikaciją perkant audito paslaugas siekdama įvertinti, ar dalinis kompensavimas buvo panaudotas LR energetikos įstatyme įtvirtintiems tikslams.

Vertinimo rodiklis: Parengta techninė specifikacija ir pateikta viešajam pirkimui atlikti.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31.

Dujų ir elektros departamento direktorius atlieka šias funkcijas: 


 • ​Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, siekiant užtikrinti teisės aktų projektų kokybę.

 • Dalyvauja rengiant elektros, dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuje teisės aktus, siekiant įgyvendinti pagal Tarybos kompetenciją Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

 • Derina Departamento struktūrinių padalinių parengtą medžiagą Tarybos posėdžiams, esant poreikiui pristato Departamento struktūrinių padalinių išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.

 • Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose elektros, gamtinių dujų, atsinaujinančių sektorių reguliavimo ir priežiūros klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

 • Dalyvauja Europos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl. – ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Dujų ir elektros departamento direktorius​ turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • ​Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – ekonomika (arba);
 • studijų kryptis – verslas (arba);
 • studijų kryptis – vadyba (arba);
 • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
 • darbo patirtis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.