Įeiti
Publikuoti: 2019-07-04. Atnaujinta: 2019-07-04

Darius Ruzgas


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Kontroliuoja energetikos objektų, elektros įrenginių techninę saugą, įrengimą, eksploatavimą, elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą, analizuoja energetikos įmonių veiklą dėl energijos nuostolių mažinimo elektrinėse, tinkluose, duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
• Atlieka teisės aktuose nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų kontrolę.
• Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
• Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir elektros įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio elektros įrenginių tinkamumą naudoti. Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
• Teikia išvadas dėl atestatų išdavimo atlikti energetikos objektų ir įrenginių projektavimo, montavimo darbus bei kontroliuoja kaip laikomasi atestatų išdavimo specialiųjų reikalavimų.
• Elektros energetikos sektoriuje atlieka įmonių energetinės veiklos įvertinimą, rengia išvadas dėl elektros įrenginių eksploatavimo atestatų ar ypatingų statinių projektavimo, montavimo atestatų išdavimo.
• Dalyvauja atestuojant energetikos objektus ir įrenginius projektuojančius, įrengiančius bei eksploatuojančius energetikos specialistus ir vadovus.
• Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims elektros energetikos sektoriaus klausimais. Sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;
• Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo konfidencialią informaciją, kurią sužino vykdydamas elektros įrenginių valstybinę kontrolę.
• Tiria elektros energetikos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
• Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su elektros energijos vartojimu.
• Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
• Esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl atestatų galiojimo sustabdymo įmonėms, atliekančioms energetikos įrenginių eksploatavimo darbus.
• Kontroliuoja gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą.
• Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui.
• Kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis.
• Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
• Tuti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje.
• Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
• Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
• ti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
• Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word", „MS Outlook, „Internet Explorer".
• Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.