Įeiti
Publikuota: 2015.09.01. Atnaujinta: 2018.08.31

Darius Juškaitis


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Rengia elektros energetikos sektoriuje reguliuojamų viršutinių kainų ribų ir reguliuojamų kainų nustatymo metodikų projektus ir teikia Komisijai juos tvirtinti.
• Nustato reguliuojamas kainas (tarifus) ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Rengia elektros energetikos sektoriuje apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projektus bei taisykles ir teikia Komisijai juos tvirtinti.
• Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę.
• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę finansinę ir kitą informaciją bei teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Prireikus dalyvauja patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą. 
• Rengia metines ataskaitas apie elektros sektoriaus veiklą ir Skyriaus darbą, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Rengia ir derina elektros sektoriaus metinių ataskaitų Europos Komisijai projektus, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Atsako už pavestų pareigų vykdymą ir paruoštų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai. 


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
• Turėti 3 metų darbo patirtį finansinių ataskaitų bei reguliuojamų įmonių veiklos ataskaitų analizės srityje.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).