Įeiti
Publikuoti: 2014-01-30. Atnaujinta: 2021-12-01

Darius Brilinga


​Darbuotojas atlieka šias funkcijas:​

 • ​rūpinasi materialiniais ištekliais, reikalingais Tarybos veiklai užtikrinti ir tiesiogiai atsako už Tarybos turimą inventorių bei materialines vertybes;
 • aprūpina Tarybos darbuotojus būtiniausiomis darbo ​priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis bei sudaro jiems tinkamas darbo sąlygas;
 • prižiūri Tarybos transporto priemones, užtikrina tinkamą jų eksploataciją, rūpinasi einamuoju remontu, prireikus vairuoja Tarybai priklausančias transporto priemones;
 • tvarko Tarybos transporto priemonių kelionės dokumentus;
 • veda materialinių vertybių, prekių, atsarginių detalių apskaitą bei rengia jų nurašymo aktus;
 • dalyvauja Tarybos turimo inventoriaus inventorizacijose, veda inventorizacijos dokumentų registrą;
 • organizuoja nekilnojamojo turto paiešką, poreikį teikdamas Valstybės įmonėje Turto bankas;
 • organizuoja ir užtikrina Tarybos nekilnojamo turto objektų, elektros, šilumos, vandentiekio ir vėdinimo ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, inžinerinių tinklų, vandentiekio–nuotekų sistemų ir įrengimų eksploatacinę priežiūrą, atnaujinimą, remontą ir efektyvų jų panaudojimą;
 • ekstremaliu situacijų laikotarpiu, organizuoja ir užtikrina higienos bei dezinfekcijos reikmenų aprūpinimą, siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką; 
 • organizuoja Tarybos patalpų skubų dezinfekavimą (3 darbo dienų laikotarpyje), nustačius užsikrėtimo virusu atvejus Tarybos patalpose;
 • susirašinėja ūkio klausimais, dalyvauja sprendžiant problemas bei rengiant kitus dokumentus ūkio klausimais;
 • pagal Tarybos poreikius rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti, siekiant užtikrinti pirkimo organizavimą pagal teisės aktų reikalavimus;
 • atlieka Skyriaus kompetencijai priklausančių sutarčių priežiūrą;
 • supažindina darbuotojus su sauga darbe ir priešgaisrine sauga, veda Įvadinio saugos darbe instruktavimo, Saugos darbe instruktavimo darbo vietoje (išskyrus Tarybos teritorinius padalinius), priešgaisrinės saugos bei Tarybos antspaudų ir spaudų išdavimo registracijos žurnalus;
 • organizuoja ir vykdo Tarybos patalpose priešgaisrinę saugą, elektros, šilumos, vandentiekio ūkio priežiūrą;
 • užtikrina tinkamą priklausančių elektros energijos ir šilumos energijos tiekimo tinklų, prietaisų ir kitų įrenginių būklę bei jų eksploatavimo saugumą, kad jie dirbtų efektyviai, patikimai, saugiai ir taupiai;
 • organizuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja įvykusių nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrime, atlieka jų registravimą;
 • rengia pasiūlymus dėl Tarybos darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir jos gerinimo priemonių bei organizuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia informaciją ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais Skyriaus vedėjui;
 • pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.


Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 


 • ​turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį nekilnojamo turto ir pastatų energetinių resursų administravimo srityje; 
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius materialinių vertybių įsigijimo tvarką ir apskaitą bei darbų saugą; 
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis); 
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.