Įeiti
Publikuota: 2019.07.11. Atnaujinta: 2019.07.11

Darius Bartišius


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Tikrina šilumą gaminančių ūkio subjektų pagal Tarybos patvirtintas metodikas pateiktus kainų skaičiavimus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, rengia gaminamos šilumos kainų skaičiavimų projektus, teikia Tarybos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus gaminamos šilumos kainų nustatymui ir derinimui tam, kad būtų įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimai nustatyti pagrįstas gaminamos šilumos kainas, įvertinus gamintojo būtinas sąnaudas ir nustatyti pagrįstas kainas.
Nagrinėja Tarybos reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų pateiktus investicinius projektus pagal Tarybos patvirtintą energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašą, atlieka finansinį investicinių projektų pagrindimą ir ekonominį projektų įvertinimą, siekiant nustatyti nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų efektyvumą, atsiperkamumą bei galimą įtaką šilumos kainai.
Kontroliuoja Tarybos suderintų ar nustatytų šilumos kainų taikymą, tam, kad būtų nepažeidinėjamos vartotojų teisės ir apginti jų teisėti interesai.
Kontroliuoja ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos gamybos kainos kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos gamybos kainos, siekiant įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus.
Nagrinėja ūkio subjektų paklausimus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų taikymo, siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje bei šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis.
Rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus bei raštus šilumos kainodaros klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
Siekiant vykdyti teisės aktais Tarybai pavestas funkcijas, išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dalyvauja nagrinėjant ginčus tarp reguliuojamų ūkio subjektų dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, ir teikia siūlymus rengiamoms Tarybos posėdžiui pažymoms bei nutarimo projektams.
Savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms gaminamos šilumos kainų taikymo ir kitais klausimais, siekiant užtikrinti Tarybos patvirtintų metodikų įgyvendinimą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją.
Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus.
Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti Skyriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
Sistemina informaciją apie šilumos ūkio reguliavimą metinei veiklos ataskaitai parengti.
Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius-ūkinius duomenis apie reguliuojamą šilumos ūkį; rengia apibendrintas apžvalgas apie šilumos ūkio reguliavimo tendencijas skyriaus vedėjui, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis šilumos gamybos sektoriaus kainodaroje.
Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities ar socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų rengimo taisykles.