Įeiti
Publikuoti: 2019-07-05. Atnaujinta: 2019-07-05

Dalė Teišerskienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

Kontroliuoja energetikos objektų ir energetikos (dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus pažeidimus.
Dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus.
Pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe.
Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims dujų ir naftos sektorių klausimais. Sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui.
Tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų.
Tiria energetikos objektų, dujų, naftos ir naftos produktų įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus.
Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su dujų, naftos ir naftos produktų energijos vartojimu.
Kontroliuoja naftos ir naftos produktų valstybės atsargas.
Ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
Tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (dujų, išskyrus aukštų parametrų, bei naftos, naftos produktų) įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatą, pasiruošimą atlikti šių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbus, rengia nustatytos formos išvadas.
Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatuose nustatytos veiklos sąlygų; esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
Pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant dujų, naftos ir naftos produktų energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui.
Dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su dujų, naftos ir naftos produktų įrenginių projektavimu, įrengimu, gamyba, eksploatavimu, dujų tiekimu ir vartojimu.
Teikia išvadas atitinkamoms savivaldybėms dėl dujų prekybos vietų ir sandėlių atitikimo teisės aktų nustatytiems techninės saugos reikalavimams.
Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą.
Planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį dujų ar naftos energetikos sektoriuose.
Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dujų ir naftos energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai.
Žinoti naftos ir naftos produktų tiekimą ir laikymą, dujų perdavimą, paskirstymą, laikymą, tiekimą ir vartojimą.
Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.
Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.